Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so EÚ 2009/136/ES smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že ak chcete navštíviť túto internetovú stránku, pri prístupe do systému sa aktivuje súbor cookie. V prípade, že s tým nesúhlasíte, nevstupujte, prosím, na túto stránku. Príslušný súbor cookie sa použije na uchovanie nastavenia zvoleného jazyka, neuchováva však žiadne osobné údaje. Jeho platnosť vyprší po jednom roku.

2011​Zasadnutie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) 27 členských štátov EÚ a Európskeho dvora audítorov (Dvor audítorov) sa uskutočnilo v Luxemburgu v dňoch 13. a 14. októbra 2011​ ​
 

Výročné zasadnutie kontaktného výboru predsedov NKI EÚ a Európskeho dvora audítorov za rok 2011 bolo usporiadané na pôde Európskeho dvora audítorov v dňoch 13. a 14. októbra 2011. Na zasadnutí sa zúčastnilo viac než 80 delegátov z NKI EÚ a Dvora audítorov, ako aj NKI štyroch kandidátskych krajín (Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónska, Islandu a Turecka) a predstavitelia EUROSAI a iniciatívy SIGMA.
 
Hlavnou časťou zasadnutia bol seminár o vplyve európskeho semestra a ďalších nedávnych vývojových trendov v správe ekonomických záležitostí EÚ vrátane regulácie a dohľadu nad finančnými systémami a inštitúciami, štátnej pomoci finančnému sektoru a auditu mechanizmov krízového riadenia eura na NKI EÚ a Dvor audítorov.
 
Seminár otvorili traja uznávaní hosťujúci prednášajúci, ktorí boli v rámci svojich príslušných funkcií vo veľkej miere zapojení do spoločného úsilia EÚ prekonať hospodársku krízu: p. Olli Rehn, európsky komisár pre hospodárske a menové záležitosti, p. Vítor Constâncio, viceprezident Európskej centrálnej banky, a p. Luc Frieden, minister financií Luxemburska.
 
Nasledujúce diskusie viedli kontaktný výbor k prijatiu vyhlásenia adresovaného Európskemu parlamentu, Európskej rade a Európskej komisii, ako aj parlamentom a vládam členských štátov EÚ. Kontaktný výbor taktiež prijal uznesenie, v ktorom sa berie na vedomie výzva NKI krajín eurozóny zabezpečiť primeranú externú kontrolu Európskeho mechanizmu pre stabilitu.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
14/10/2011

Vyhlásenie kontaktného výboru za rok 2011


Vyhlásenie adresované Európskemu parlamentu, Európskej rade, Európskej komisii a parlamentom a vládam členských štátov EÚ


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.