No
Zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a EDA,
Riga, Lotyšsko, 18. – 19. júna 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Výročné zasadnutie kontaktného výboru v roku 2015 usporiadal Najvyšší kontrolný úrad Lotyšskej republiky, ktorý mu aj predsedal. Zasadnutie sa konalo v dňoch 18. – 19. júna 2015 v Rige a krylo sa s lotyšským predsedníctvom Rady Európskej únie. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) Albánska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory, Srbska a Turecka, ako aj predstavitelia sekretariátu organizácie EUROSAI a iniciatívy SIGMA.
 
Hlavnou témou diskusie bol Európsky fond pre strategické investície (EFSI). Dvaja hostia boli pozvaní, aby sa podelili o svoje názory na túto tému. P. Burkhard Schmidt, (zastupujúci) riaditeľ financií, koordinácie s EIB, EBOR a IFI na GR ECFIN Európskej komisie mal prezentáciu o finančných opatreniach týkajúcich sa EFSI a príslušných mechanizmoch správy a povinnosti zodpovedať sa. P. Nicholas Jennett, riaditeľ nových produktov a osobitných operácií Európskej investičnej banky, prezentoval pohľad a úlohu EIB v EFSI/Investičnom pláne pre Európu a načrtol proces identifikácie a výberu projektov. V následnej rozprave vedúci NKI diskutovali o pokroku dosiahnutom pri prijímaní nariadenia o EFSI a navrhli opatrenia týkajúce sa správy, povinnosti zodpovedať sa a auditu. Kontaktný výbor uznal, že zákonodarcovia EÚ vyriešili niektoré otázky týkajúce sa týchto opatrení, vrátane lepšieho objasnenia mandátu EDA vykonávať audit, a zastáva názor, že by bolo prínosné preskúmať dosah opatrení týkajúcich sa správy a povinnosti zodpovedať sa po ich prijatí a ich možné následky na audit verejného sektora.
 
Na zasadnutí o prevencii a boji proti nezrovnalostiam a podvodom a spolupráci s inštitúciami na presadzovanie práva vedúci NKI uznali potrebu posilniť spoluprácu NKI a zriadili príslušnú pracovnú skupinu, aby riešila tieto záležitosti. Na zasadnutí o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 poukázali na potrebu zamerať sa na výkonnosť a výsledky tam, kde je to relevantné, dôležitosť dodržiavať zásady hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti pri realizácii projektov, a relevantnosť ukazovateľov výkonnosti.
 
Kontaktný výbor prijal vyhlásenie o opatreniach povinnosti zodpovedať sa a audite týkajúcich sa bankového dohľadu v nadväznosti na zavedenie jednotného mechanizmu dohľadu, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o tejto záležitosti. Vyhlásenie je adresované príslušným inštitúciám EÚ a vnútroštátnym orgánom.
Okrem toho kontaktný výbor súhlasil s vykonaním štyroch auditov v rámci spolupráce. Vzhľadom n
a dôležitosť stratégie Európa 2020 budú dva audity zamerané na projekty podporujúce vzdelávanie a zamestnanosť. Jeden audit sa zameria na príslušné riziká udržateľnosti verejných financií a jeden sa bude zaoberať vykonávaním prudenciálneho dohľadu nad bankami.
 
Ďalšie zasadnutie usporiada a bude mu predsedať Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v októbri 2016.