Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2015

Zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a EDA,
Riga, Lotyšsko, 18. – 19. júna 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Výročné zasadnutie kontaktného výboru v roku 2015 usporiadal Najvyšší kontrolný úrad Lotyšskej republiky, ktorý mu aj predsedal. Zasadnutie sa konalo v dňoch 18. – 19. júna 2015 v Rige a krylo sa s lotyšským predsedníctvom Rady Európskej únie. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) Albánska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory, Srbska a Turecka, ako aj predstavitelia sekretariátu organizácie EUROSAI a iniciatívy SIGMA.
 
Hlavnou témou diskusie bol Európsky fond pre strategické investície (EFSI). Dvaja hostia boli pozvaní, aby sa podelili o svoje názory na túto tému. P. Burkhard Schmidt, (zastupujúci) riaditeľ financií, koordinácie s EIB, EBOR a IFI na GR ECFIN Európskej komisie mal prezentáciu o finančných opatreniach týkajúcich sa EFSI a príslušných mechanizmoch správy a povinnosti zodpovedať sa. P. Nicholas Jennett, riaditeľ nových produktov a osobitných operácií Európskej investičnej banky, prezentoval pohľad a úlohu EIB v EFSI/Investičnom pláne pre Európu a načrtol proces identifikácie a výberu projektov. V následnej rozprave vedúci NKI diskutovali o pokroku dosiahnutom pri prijímaní nariadenia o EFSI a navrhli opatrenia týkajúce sa správy, povinnosti zodpovedať sa a auditu. Kontaktný výbor uznal, že zákonodarcovia EÚ vyriešili niektoré otázky týkajúce sa týchto opatrení, vrátane lepšieho objasnenia mandátu EDA vykonávať audit, a zastáva názor, že by bolo prínosné preskúmať dosah opatrení týkajúcich sa správy a povinnosti zodpovedať sa po ich prijatí a ich možné následky na audit verejného sektora.
 
Na zasadnutí o prevencii a boji proti nezrovnalostiam a podvodom a spolupráci s inštitúciami na presadzovanie práva vedúci NKI uznali potrebu posilniť spoluprácu NKI a zriadili príslušnú pracovnú skupinu, aby riešila tieto záležitosti. Na zasadnutí o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 poukázali na potrebu zamerať sa na výkonnosť a výsledky tam, kde je to relevantné, dôležitosť dodržiavať zásady hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti pri realizácii projektov, a relevantnosť ukazovateľov výkonnosti.
 
Kontaktný výbor prijal vyhlásenie o opatreniach povinnosti zodpovedať sa a audite týkajúcich sa bankového dohľadu v nadväznosti na zavedenie jednotného mechanizmu dohľadu, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o tejto záležitosti. Vyhlásenie je adresované príslušným inštitúciám EÚ a vnútroštátnym orgánom.
Okrem toho kontaktný výbor súhlasil s vykonaním štyroch auditov v rámci spolupráce. Vzhľadom n
a dôležitosť stratégie Európa 2020 budú dva audity zamerané na projekty podporujúce vzdelávanie a zamestnanosť. Jeden audit sa zameria na príslušné riziká udržateľnosti verejných financií a jeden sa bude zaoberať vykonávaním prudenciálneho dohľadu nad bankami.
 
Ďalšie zasadnutie usporiada a bude mu predsedať Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v októbri 2016.
25/09/2015

Vyhlásenie kontaktného výboru za rok 2015


Zabezpečenie plne kontrolovateľného, zodpovedného a účinného bankového dohľadu po zavedení jednotného mechanizmu dohľadu
19/06/2015

CC-R-2015-01


Resolution on independent assessments of national public economic policies
19/06/2015

CC-R-2015-02


Resolution on prevention and fight against irregularities and fraud
19/06/2015

CC-R-2015-03


Resolution on the Audit of the Working Group on Structural funds
19/06/2015

CC-R-2015-04


Resolution of the Contact Committee 2015 on Public Sector Accounting Standards in the Member States of the European Union (EPSAS)


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.