Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2016

Zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov, Bratislava, Slovenská republika, 20. – 21. októbra 2016 
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg
 
Usporiadateľom výročného zasadnutia kontaktného výboru v dňoch 20. – 21. októbra 2016 v Bratislave bol Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ktorý mu zároveň aj predsedal. Zasadnutie prebiehalo v čase slovenského predsedníctva Rady Európskej únie. Ako aktívni pozorovatelia sa na ňom zúčastnili predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) Albánska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory, Srbska a Turecka, ako aj zástupcovia sekretariátu organizácie EUROSAI.
 
Seminár o energetickej politike EÚ a klíme
 
Hlavnou témou zasadnutia bola energetická politika EÚ a klíma. Cieľom bolo zvýšiť informovanosť o výzvach a príležitostiach vyplývajúcich z vykonávania energetickej politiky EÚ z hľadiska auditu a povinnosti zodpovedať sa. Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič vyjadril vo svojom videoprejave uznanie pre prácu Európskeho dvora audítorov, ktorá sa v súčasnosti vykonáva v súvislosti so situačným preskúmaním otázok v oblasti energetiky a klímy, a zdôraznil, že národné NKI sú tiež kľúčovými partnermi Európskej komisie, pretože ich pripomienky a odporúčania môžu prispieť k zlepšovaniu finančného hospodárenia a dobrej správy na úrovni jednotlivých štátov i EÚ.
 
O svoje skúsenosti a poznatky z auditov v tejto oblasti sa podelili NKI Francúzska, Švédska, Poľska, Dánska, Nemecka, Českej republiky, Portugalska a Európsky dvor audítorov.
 
Kontaktný výbor uviedol, že otázky energetiky a klímy predstavujú hlavné strategické výzvy pre EÚ a jej členské štáty. Tieto výzvy si vyžadujú kroky príslušných orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ako aj audítorskú prácu národných NKI a Európskeho dvora audítorov.
 
Kontaktný výbor si je vedomý, že najúčinnejšie riešenie týchto dôležitých prierezových záležitostí je možné dosiahnuť len spoluprácou NKI. Audítori verejného sektora môžu svojou prácou, znalosťami a skúsenosťami významne a konštruktívne prispieť k splneniu cieľov stratégie EÚ týkajúcej sa energetiky a klímy vrátane cieľov na rok 2020, 2030 a plánu na rok 2050, ako aj Parížskej dohody o zmene klímy, ku ktorej sa dospelo na 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a ktorú sa členské štáty EÚ zaviazali plniť.
 
Na seminári kontaktného výboru na túto tému sa ukázalo, že mnohé NKI už vykonali značný objem audítorskej práce v oblasti energetickej účinnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej bezpečnosti a tieto témy sú naďalej stredobodom pozornosti práce NKI. Okrem toho existuje potenciál na ďalšiu prácu v súvislosti s inováciami v oblasti energetiky, integrácie európskych trhov s energiami, meraním, monitorovaním a vykazovaním emisií skleníkových plynov a prispôsobovaním sa zmene klímy.
 
Kontaktný výbor uvítal ochotu NKI podeliť sa o informácie a výsledky z auditov v oblasti energetiky a klímy a odporučil, aby sa zohľadňovala aj práca relevantných pracovných skupín v rámci INTOSAI a EUROSAI. Takisto uvítal aj pripravenosť audítorskej siete pre stratégiu Európa 2020 zahrnúť túto tému do svojich aktivít. Ocenil a prijal ponuku NKÚ Slovenskej republiky zorganizovať seminár s cieľom podeliť sa o konkrétne skúsenosti z auditov a prediskutovať ich, ako aj ponuku Európskeho dvora audítorov zorganizovať zasadnutie, na ktorom sa identifikujú medzery a riziká v súvislosti s auditom prierezových otázok v oblasti energetiky a klímy.
 
Ostatné záležitosti, o ktorých sa diskutovalo na zasadnutí
 
NKÚ Slovenskej republiky zhrnul prácu, ktorá sa za posledný rok vykonala v rôznych pracovných skupinách, osobitných skupinách a sieťach kontaktného výboru. NKI Srbska informovala o aktivitách siete NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ.
 
NKI Lotyšska urobila prezentáciu o audite týkajúcom sa presunu prístavných činnosti z historického centra Rigy. NKI Holandska informovala o prebiehajúcej práci v oblasti bezpečnosti výrobkov, a konkrétne v súvislosti s označovaním produktov značkou CE.
 
Kontaktný výbor tiež podporil návrh na aktualizáciu kontrolných zoznamov a usmernení pre audit verejného obstarávania.
 
Nasledujúce zasadnutie kontaktného výboru usporiada Európsky dvor audítorov, ktorý mu bude aj predsedať.
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.