Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2017

Zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a EDA sa uskutoční na Európskom dvore audítorov v dňoch 12. – 13. októbra 2017.

 

 
 

 

V roku 2017 bolo výročné zasadnutie kontaktného výboru usporiadané Európskym dvorom audítorov (EDA), ktorý zasadnutiu súčasne predsedal. Na zasadnutí sa ako aktívni pozorovatelia zúčastnili predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) kandidátskych krajín a potenciálnych krajín, ako aj zástupcovia sekretariátu EUROSAI a organizácie SIGMA.
 
Hlavnou témou diskusie zasadnutia kontaktného výboru bolo, ako by NKI mohli prispieť k obnoveniu dôvery občanov EÚ. Táto téma bola vybraná s ohľadom na čoraz väčšie výzvy a zvýšený tlak na verejné financie, ktorým čelí EÚ a jej členské štáty, a zjavnú stratu dôvery občanov vo vnútroštátne a európske inštitúcie. V tomto kontexte účastníci zasadnutia rokovali aj o inovatívnych produktoch NKI v oblasti auditu a komunikácii so zainteresovanými stranami zameranej na budovanie dôvery vo vnútroštátne i nadnárodné vládne inštitúcie. Diskusie moderovala zástupkyňa riaditeľa švajčiarskej NKI pani Brigitte Christová.
 
K účasti na panelovej diskusii na túto tému boli prizvaní traja externí hostia. Pán Arthuis, poslanec Európskeho parlamentu a predseda Výboru pre rozpočet, predstavil pohľad EÚ na túto otázku. Pán Bertok, odborník v oblasti integrity verejného sektora, ponúkol pohľad OECD na to, ako môže lepšia správa pomôcť obnoviť dôveru. Na záver sa výkonný riaditeľ Škótskeho inštitútu certifikovaných účtovníkov pán Colella podelil o svoje názory na povolanie audítora ako službu pre spoločnosť založenú na hodnotách. So svojimi príspevkami vystúpila ďalej pani Yli-Viikari (NKI Fínska), pán Caldeira (NKI Portugalska) a pán Brenninkmeijer (EDA). Pán Scheller (NKI Nemecka), pán Visser (NKI Holandska) a pán Migaud (NKI Francúzska) si vymenili názory o komunikácii so zainteresovanými stranami a uviedli k tejto téme konkrétne príklady.
 
V následnej diskusii kontaktný výbor hovoril o činnostiach, ktoré vykonali jeho pracovné orgány a odborní partneri, ako aj o relevantných činnostiach členských NKI. Patrili medzi ne najmä záverečné správy o paralelných auditoch prínosu štrukturálnych fondov pre stratégiu Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a/alebo vzdelávania (ktoré prebehli pod vedením NKI Nemecka, Holandska a Malty) a príslušných rizík pre udržateľnosť verejných financií (pod vedením NKI Švédska a Fínska).
 
Usporiadateľom a predsedajúcim ďalšieho zasadnutia v októbri 2018 bude Najvyšší kontrolný úrad Chorvátska.
 

gerhard-steger-video.PNG

Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.