No
Zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a EDA sa uskutoční na Európskom dvore audítorov v dňoch 12. – 13. októbra 2017.

 

 
 
 

 

V roku 2017 bolo výročné zasadnutie kontaktného výboru usporiadané Európskym dvorom audítorov (EDA), ktorý zasadnutiu súčasne predsedal. Na zasadnutí sa ako aktívni pozorovatelia zúčastnili predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) kandidátskych krajín a potenciálnych krajín, ako aj zástupcovia sekretariátu EUROSAI a organizácie SIGMA.
 
Hlavnou témou diskusie zasadnutia kontaktného výboru bolo, ako by NKI mohli prispieť k obnoveniu dôvery občanov EÚ. Táto téma bola vybraná s ohľadom na čoraz väčšie výzvy a zvýšený tlak na verejné financie, ktorým čelí EÚ a jej členské štáty, a zjavnú stratu dôvery občanov vo vnútroštátne a európske inštitúcie. V tomto kontexte účastníci zasadnutia rokovali aj o inovatívnych produktoch NKI v oblasti auditu a komunikácii so zainteresovanými stranami zameranej na budovanie dôvery vo vnútroštátne i nadnárodné vládne inštitúcie. Diskusie moderovala zástupkyňa riaditeľa švajčiarskej NKI pani Brigitte Christová.
 
K účasti na panelovej diskusii na túto tému boli prizvaní traja externí hostia. Pán Arthuis, poslanec Európskeho parlamentu a predseda Výboru pre rozpočet, predstavil pohľad EÚ na túto otázku. Pán Bertok, odborník v oblasti integrity verejného sektora, ponúkol pohľad OECD na to, ako môže lepšia správa pomôcť obnoviť dôveru. Na záver sa výkonný riaditeľ Škótskeho inštitútu certifikovaných účtovníkov pán Colella podelil o svoje názory na povolanie audítora ako službu pre spoločnosť založenú na hodnotách. So svojimi príspevkami vystúpila ďalej pani Yli-Viikari (NKI Fínska), pán Caldeira (NKI Portugalska) a pán Brenninkmeijer (EDA). Pán Scheller (NKI Nemecka), pán Visser (NKI Holandska) a pán Migaud (NKI Francúzska) si vymenili názory o komunikácii so zainteresovanými stranami a uviedli k tejto téme konkrétne príklady.
 
V následnej diskusii kontaktný výbor hovoril o činnostiach, ktoré vykonali jeho pracovné orgány a odborní partneri, ako aj o relevantných činnostiach členských NKI. Patrili medzi ne najmä záverečné správy o paralelných auditoch prínosu štrukturálnych fondov pre stratégiu Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a/alebo vzdelávania (ktoré prebehli pod vedením NKI Nemecka, Holandska a Malty) a príslušných rizík pre udržateľnosť verejných financií (pod vedením NKI Švédska a Fínska).
 
Usporiadateľom a predsedajúcim ďalšieho zasadnutia v októbri 2018 bude Najvyšší kontrolný úrad Chorvátska.
 

gerhard-steger-video.PNG