Zasadnutie kontaktného výboru najvyšších predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov Európskej únie a Európskeho dvora audítorov
Dubrovník, 11. – 12. októbra 2018

logo HR CC-final3.png
 
 
V dňoch 11. a 12. októbra 2018 usporiadal v Dubrovníku výročné zasad​nutie kontaktného výboru Najvyšší kontrolný úrad Chorvátska, ktorý zasadnutiu súčasne predsedal. Okrem delegácií z najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) členských štátov a Európskeho dvora audítorov sa na zasadnutí ako aktívni pozorovatelia zúčastnili najvyšší predstavitelia NKI kandidátskych krajín a zástupcovia organizácie SIGMA.
 
Zasadnutie otvoril Ivan Klešić, generálny audítor Chorvátskej republiky, a Grozdana Perić, poslankyňa chorvátskeho parlamentu a predsedníčka parlamentného výboru pre financie a rozpočet.
 
Prvý deň zasadnutia bol venovaný semináru „Interakcia s občanmi – otváranie NKI“. Na pozadí súčasného vývoja na vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni (napr. brexit, migrácia, bezpečnosť a zmena klímy) zameranie seminára ponúklo široký rad tém a príležitosť prediskutovať relevantné zmeny a možnosti NKI zlepšiť svoju efektívnosť.
 
Seminár uviedol Ivica Tolić, poslanec Európskeho parlamentu, Karen Hill, riaditeľka organizácie SIGMA, a Laetitia Veriter, riaditeľka organizácie Občania pre Európu. Pán Tolić prezentoval stav Európskej únie, zatiaľ čo pani Hillová poskytla pohľad organizácie SIGMA a jej skúsenosti s interakciou s občanmi. Pani Veriterová pripomenula potrebu preskúmať možnosti angažovania občanov do verejného auditu.
 
Nasledujúce panelové diskusie, ktorých sa zúčastnil Charles Deguara, generálny audítor Malty, Kay Scheller, predseda NKI Nemecka, a Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov, poukázali na pozitívne skúsenosti a obmedzenia, pokiaľ ide o interakciu NKI s občanmi. Účastníci súhlasili s tým, že na maximálne využitie potenciálu interakcie s občanmi by NKI mali investovať viac do budovania vzťahov.
 
Druhý deň zasadnutia bol venovaný predkladaniu správ o prebiehajúcich a nedávno dokončených činnostiach kontaktného výboru, ako aj auditom týkajúcich sa EÚ, ktoré vykonali NKI Nemecka, Českej republiky, Talianska a Poľska.
 
Na záver zasadnutia bolo predsedníctvo kontaktného výboru odovzdané predsedovi NKI Poľska, ktoré usporiada zasadnutie kontaktného výboru vo Varšave v roku 2019.