Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2018

Zasadnutie kontaktného výboru najvyšších predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií členských štátov Európskej únie a Európskeho dvora audítorov
Dubrovník, 11. – 12. októbra 2018

logo HR CC-final3.png
 
 
V dňoch 11. a 12. októbra 2018 usporiadal v Dubrovníku výročné zasad​nutie kontaktného výboru Najvyšší kontrolný úrad Chorvátska, ktorý zasadnutiu súčasne predsedal. Okrem delegácií z najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) členských štátov a Európskeho dvora audítorov sa na zasadnutí ako aktívni pozorovatelia zúčastnili najvyšší predstavitelia NKI kandidátskych krajín a zástupcovia organizácie SIGMA.
 
Zasadnutie otvoril Ivan Klešić, generálny audítor Chorvátskej republiky, a Grozdana Perić, poslankyňa chorvátskeho parlamentu a predsedníčka parlamentného výboru pre financie a rozpočet.
 
Prvý deň zasadnutia bol venovaný semináru „Interakcia s občanmi – otváranie NKI“. Na pozadí súčasného vývoja na vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni (napr. brexit, migrácia, bezpečnosť a zmena klímy) zameranie seminára ponúklo široký rad tém a príležitosť prediskutovať relevantné zmeny a možnosti NKI zlepšiť svoju efektívnosť.
 
Seminár uviedol Ivica Tolić, poslanec Európskeho parlamentu, Karen Hill, riaditeľka organizácie SIGMA, a Laetitia Veriter, riaditeľka organizácie Občania pre Európu. Pán Tolić prezentoval stav Európskej únie, zatiaľ čo pani Hillová poskytla pohľad organizácie SIGMA a jej skúsenosti s interakciou s občanmi. Pani Veriterová pripomenula potrebu preskúmať možnosti angažovania občanov do verejného auditu.
 
Nasledujúce panelové diskusie, ktorých sa zúčastnil Charles Deguara, generálny audítor Malty, Kay Scheller, predseda NKI Nemecka, a Klaus-Heiner Lehne, predseda Európskeho dvora audítorov, poukázali na pozitívne skúsenosti a obmedzenia, pokiaľ ide o interakciu NKI s občanmi. Účastníci súhlasili s tým, že na maximálne využitie potenciálu interakcie s občanmi by NKI mali investovať viac do budovania vzťahov.
 
Druhý deň zasadnutia bol venovaný predkladaniu správ o prebiehajúcich a nedávno dokončených činnostiach kontaktného výboru, ako aj auditom týkajúcich sa EÚ, ktoré vykonali NKI Nemecka, Českej republiky, Talianska a Poľska.
 
Na záver zasadnutia bolo predsedníctvo kontaktného výboru odovzdané predsedovi NKI Poľska, ktoré usporiada zasadnutie kontaktného výboru vo Varšave v roku 2019.
 
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.