No

​Zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie, Varšava, 27. – 28. júna 2019

 

Výročné zasadnutie kontaktného výboru organizoval Najvyšší kontrolný úrad Poľska a predsedal mu predseda Krzysztof Kwiatkowski. Na zasadnutí sa ako pozorovatelia zúčastnili aj predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) kandidátskych krajín a zástupcovia organizácie SIGMA.

Hlavnou časťou zasadnutia bol seminár na tému „Digitálna Európa: Výzvy a príležitosti pre NKI EÚ“, ktorý viedla generálna audítorka Fínska Tytti Yli-Viikariová. Vzhľadom na prioritu Európskej komisie, ktorou je zaviesť stratégiu pre jednotný digitálny trh v Európe, vrátane Digitálnej agendy pre Európu, a stále rastúcu potrebu, aby NKI využívali na podporu audítorských procesov digitálne nástroje, bol seminár príležitosťou na prediskutovanie úlohy NKI EÚ pri digitalizácii v Európskej únii. Diskusiu začal Marek Zagórski, poľský minister pre digitalizáciu, Michał Boni, poslanec Európskeho parlamentu v rokoch 2014 až 2019, a Małgorzata Nikowska z GR CNECT Európskej komisie, ktorí túto tému predstavili z pohľadu členského štátu (Poľsko), občanov a Komisie.

Po seminári nasledovali dve panelové diskusie. Na prvej diskusii sa zúčastnil Janar Holm (predseda NKI Estónska), Charles Deguara (NKI Malty), Stefan Lundgren (NKI Švédska) a Tomaž Vesel (NKI Slovinska), ktorí debatovali o výzvach a príležitostiach auditov výkonnosti týkajúcich sa programov EÚ a národných programov v oblasti elektronickej verejnej správy a kybernetickej bezpečnosti. V diskusii bol vyzdvihnutý vplyv digitálnej transformácie na prácu najvyšších kontrolných inštitúcií, ktoré v čoraz väčšej miere vykonávajú audity IT.

Druhá panelová diskusia, ktorej predsedal Manfred Kraff (útvar pre vnútorný audit, Európska komisia), bola okrem iného zameraná na využívanie digitálnych zdrojov pri auditoch. Účastníkmi panelovej diskusie bol Vítor Caldeira (NKI Portugalska), Kay Scheller (NKI Nemecka), Arno Visser (NKI Holandska) a Tytti Yli-Viikariová (NKI Fínska). Prezentovali príklady osvedčených postupov vo forme inovatívnych prístupov, stratégií a nástrojov, ktoré majú potenciál pomôcť najvyšším kontrolným inštitúciám zabezpečiť pridanú hodnotu ich auditom.

NKI EÚ prispievajú k úspechu digitalizácie plnením svojich mandátov a začleňovaním digitálnych nástrojov a riešení do svojej práce, ak je to vhodné. Kontaktný výbor dospel k záveru, že NKI EÚ by na to, aby mohli plniť svoju úlohu v procese digitalizácie, mali:

  • kontrolovať príslušné činnosti a kapacity pri zavádzaní digitalizácie,
  • zabezpečiť, aby právo NKI na prístup k príslušným informáciám a údajom nebolo v dôsledku digitalizácie oslabené,
  • zabezpečiť digitálnu pripravenosť NKI vykonávať takéto audity investovaním do technológie, nápadov a ľudí,
  • zodpovedajúcim spôsobom optimalizovať audítorské prístupy a postupy NKI,
  • využívať digitálnu komunikáciu pri poskytovaní informácií občianskej spoločnosti a konzultovať pri svojej práci zainteresované strany.

 
Na druhý deň zasadnutia kontaktný výbor vzal na vedomie výsledky činností svojich pracovných orgánov, ostatných plánovaných činností a tiež výsledky medzinárodného auditu kvality ovzdušia (koordinovaného NKI Poľska a Holandska) a auditu infraštruktúry IKT vo verejnom sektore (NKI Lotyšska).

Ďalšie zasadnutie kontaktného výboru sa uskutoční v októbri 2020 a usporiada ho Európsky dvor audítorov.