Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

2014

Zasadnutie kontaktného výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a EDA, Luxemburg, 15. – 17. októbra 2014
Výročné zasadnutie kontaktného výboru za rok 2014 sa konalo v Európskom dvore audítorov (EDA) v Luxemburgu, ktorý mu aj predsedal. V úlohe aktívnych pozorovateľov sa na zasadnutí zúčastnili predsedovia najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) Albánska, bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Čiernej Hory, Srbska a Turecka, ako aj predstavitelia sekretariátu organizácie EUROSAI a iniciatívy SIGMA.
 
Ústrednou témou diskusie kontaktného výboru bolo posilnenie spolupráce medzi jeho členmi. Kontaktný výbor sa zhodol na tom, že existujú prínosy pri využívaní možností ďalšej spolupráce a ako prvý krok zriadil mechanizmus včasného varovania pre monitorovanie vývoja v EÚ, informovanie členských NKI o ňom a navrhnutie primeraných opatrení.
 
Predsedovia NKI sa taktiež dohodli na tom, že posilnenie spolupráce by sa malo rozšíriť o konkrétne audítorské činnosti, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu finančného hospodárenia politík EÚ a opatrení realizovaných na úrovni EÚ a členských štátov. Návrhy na posilnenie audítorskej spolupráce, predovšetkým v oblasti stratégie Európa 2020 a bankovej únie, budú rozpracované.
 
Dvaja hostia boli pozvaní, aby sa podelili o svoje názory na témy diskusie. Pán Šoltes, podpredseda Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu a stály spravodajca pre vzťahy s EDA, prezentoval uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014, najmä jeho časť o spolupráci národných NKI a EDA. Uvítal skutočnosť, že v mnohých oblastiach spolupráce uvedených v uznesení už došlo k významnému pokroku, hoci existuje priestor na zlepšenie komunikácie s Európskym parlamentom. Pán Nunes de Almeida, riaditeľ verejného obstarávania GR MARKT Európskej komisie prispel k diskusii na zasadnutí, na ktorom EDA predstavil svoj názor na prvú správu EÚ o boji proti korupcii.
 
Ďalšie zasadnutie, ktoré usporiada a ktorému bude predsedať Národný kontrolný úrad Lotyšska v júni 2015, umožní predsedom NKI nadviazať na diskusie z Luxemburgu.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Revised CC Procedural Guidance and Statement on the role of the Chair
07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Supreme Audit Institutions’ cooperation with National Statistical Institutions

Results of 2014 survey

07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


EU-related audits of the Polish SAI

10 years of Poland’s EU membership


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.