Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so EÚ 2009/136/ES smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že ak chcete navštíviť túto internetovú stránku, pri prístupe do systému sa aktivuje súbor cookie. V prípade, že s tým nesúhlasíte, nevstupujte, prosím, na túto stránku. Príslušný súbor cookie sa použije na uchovanie nastavenia zvoleného jazyka, neuchováva však žiadne osobné údaje. Jeho platnosť vyprší po jednom roku.

Vyhlásenie o poslaní kontaktného výboru

 
Kontaktný výbor je autonómne, nezávislé a nepolitické zhromaždenie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) členských štátov Európskej únie (EÚ) a Európskeho dvora audítorov. Predstavuje fórum na diskusiu a riešenie otázok spoločného záujmu týkajúcich sa EÚ.
 
V tejto súvislosti sa kontaktný výbor zaväzuje:
  • posilňovať dialóg a spoluprácu v audite a súvisiacich činnostiach,
  • formulovať a presadzovať spoločné stanoviská k novým otázkam týkajúcim sa auditu a povinnosti zodpovedať sa,
  • podporovať členské NKI v kontaktnom výbore a NKI krajín, na ktoré sa vzťahuje politika rozširovania EÚ. 
 
Podporou spolupráce medzi členmi kontaktného výboru prispieva výbor k účinnému externému auditu a povinnosti zodpovedať sa v EÚ a pomáha zlepšovať finančné hospodárenie a dobrú správu EÚ v prospech jej občanov.
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.