No

Kontaktný výbor je autonómne, nezávislé a nepolitické zhromaždenie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) členských štátov Európskej únie (EÚ) a Európskeho dvora audítorov. Predstavuje fórum na diskusiu a riešenie otázok spoločného záujmu týkajúcich sa EÚ.

V tejto súvislosti sa kontaktný výbor zaväzuje:

  • posilňovať dialóg a spoluprácu v audite a súvisiacich činnostiach,
  • formulovať a presadzovať spoločné stanoviská k novým otázkam týkajúcim sa auditu a povinnosti zodpovedať sa,
  • podporovať členské NKI v kontaktnom výbore a NKI krajín, na ktoré sa vzťahuje politika rozširovania EÚ.

Podporou spolupráce medzi členmi kontaktného výboru prispieva výbor k účinnému externému auditu a povinnosti zodpovedať sa v EÚ a pomáha zlepšovať finančné hospodárenie a dobrú správu EÚ v prospech jej občanov.