Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Vyhlásenie o poslaní kontaktného výboru

 
Kontaktný výbor je autonómne, nezávislé a nepolitické zhromaždenie predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) členských štátov Európskej únie (EÚ) a Európskeho dvora audítorov. Predstavuje fórum na diskusiu a riešenie otázok spoločného záujmu týkajúcich sa EÚ.
 
V tejto súvislosti sa kontaktný výbor zaväzuje:
  • posilňovať dialóg a spoluprácu v audite a súvisiacich činnostiach,
  • formulovať a presadzovať spoločné stanoviská k novým otázkam týkajúcim sa auditu a povinnosti zodpovedať sa,
  • podporovať členské NKI v kontaktnom výbore a NKI krajín, na ktoré sa vzťahuje politika rozširovania EÚ. 
 
Podporou spolupráce medzi členmi kontaktného výboru prispieva výbor k účinnému externému auditu a povinnosti zodpovedať sa v EÚ a pomáha zlepšovať finančné hospodárenie a dobrú správu EÚ v prospech jej občanov.
Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.