Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Pracovná skupina pre spoločné audítorské štandardy a porovnateľné kritériá auditu vychádzajúce z medzinárodne prijatých audítorských štandardov a zodpovedajúce potrebám EÚ

Pracovná skupina pre spoločné audítorské štandardy bola zriadená kontaktným výborom v roku 2006 s osobitnou právomocou „vytvoriť na základe medzinárodne prijatých audítorských štandardov spoločné audítorské štandardy a porovnateľné kritériá auditu zodpovedajúce potrebám EÚ“.
 
Pracovná skupina sa zameriavala v prvom rade na zlepšovanie informovanosti NKI o prístupoch k výkladu a uplatňovaniu medzinárodných audítorských štandardov, s osobitným dôrazom na špecifické črty EÚ. V plnej miere zohľadnila súčasné aktivity výboru pre odborné štandardy a podvýborov zriadených organizáciou INTOSAI v súvislosti s vypracúvaním štandardov ISSAI a svoju prácu založila na najrelevantnejších spoločných audítorských štandardoch. Vykonávala funkciu odborného fóra, v rámci ktorého sa zbierali, prezentovali a konsolidovali výsledky auditov, skúsenosti a prípadové štúdie.
 
Pracovná skupina následne vypracovala informačné dokumenty o postupoch SAI pri kontrole finančných prostriedkov/politík EÚ v rámci štandardov INTOSAI, konkrétne „mapovanie“ v súvislosti s mandátmi a audítorskými činnosťami NKI, dokument o „audite zhody“ a dokument o „audite výkonnosti“, pričom každý z nich bol uvedený preambulou.
 
Táto iniciatíva prispela k ďalšiemu skvalitneniu spolupráce medzi NKI pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ a zlepšovaní povinnosti zodpovedať sa zaň na národnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, pričom najvyšším kontrolným inštitúciám v EÚ poskytla príklady postupov výkladu a uplatňovania medzinárodných audítorských štandardov v kontexte EÚ. Kontaktný výbor rozhodol o ukončení činnosti tejto pracovnej skupiny v októbri 2010.
 
Ak mate záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na túto osobu:
 
Christophe Perron, Európsky dvor audítorov (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

Súvisiace správy: 
 
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.