Názov zákona EÚ o súboroch cookies
V súlade so smernicou EÚ 2009/136/ES Vám oznamujeme, že na Vašom zariadení sa uloží súbor cookie. Jeho uloženie môžete akceptovať, pričom systém si pri budúcich návštevách tejto internetovej stránky (počas jedného roka) bude pamätať Váš výber jazyka, alebo ho môžete odmietnuť a Váš výber jazyka sa uchová iba počas tejto návštevy. Príslušný súbor cookie sa použije iba na uloženie Vášho nastavenia zvoleného jazyka, pričom sa neuchovajú žiadne osobné údaje.

Pracovná skupina pre verejné obstarávanie / Aktualizačná skupina pre verejné obstarávanie

V roku 2004 zriadil kontaktný výbor pracovnú skupinu, ktorej úlohou bolo vytvoriť a spravovať internetovú stránku venovanú auditu verejného obstarávania.
 
Pracovná skupina pre verejné obstarávanie vypracovala:
  • kontrolné zoznamy pre potreby finančného auditu verejného obstarávania,
  • usmernenie k pravidlám EÚ pre verejné obstarávanie a relevantným rozsudkom Európskeho súdneho dvora,
  • kľúčové otázky vypracované vo forme referenčných bodov pre audítorov na hodnotenie výkonnosti postupu verejného obstarávania v orgánoch verejného sektora,
  • zhrnutia relevantných správ vydaných najvyššími kontrolnými inštitúciami.
 
Pracovná skupina pre verejné obstarávanie naplnila svoj mandát v roku 2008. Po ukončení činnosti skupiny kontaktný výbor v roku 2008 poveril aktualizačnú skupinu pre verejné obstarávanie aktualizáciou výsledkov a údajov získaných bývalou pracovnou skupinou. Aktualizačná skupina naplnila svoj mandát v roku 2010. Aktualizované výsledky a údaje sú k dispozícii verejnosti.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:
 
Franz Wascotte (spolupredseda), Belgický dvor audítorov (eu@ccrek.be)
 
Nataša Skrt Kos (spolupredsedkyňa), Dvor audítorov Slovinskej republiky (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)
 

Súvisiace správy: 
 
18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Túto stránku spravuje Európsky dvor audítorov.