No
Sestanek odbora za stike vodij vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije in Evropskega računskega sodišča v Rigi v Latviji 18. in 19. junija 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Gostitelj in predsedujoči letnega sestanka odbora za stike 18. in 19. junija 2015 v Rigi je bil državni revizijski urad Republike Latvije. Sestanek je sovpadal z latvijskim predsedovanjem Svetu Evropske unije. Vodje vrhovnih revizijskih institucij Albanije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije ter predstavniki sekretariatov EUROSAI in SIGMA so se sestanka udeležili kot opazovalci.
 
Glavna tema razprave je bil Evropski sklad za strateške naložbe. Povabljena sta bila dva gostujoča govornika, ki sta predstavila svoje poglede na to temo. Burkhard Schmidt, v. d. direktorja za finančne zadeve, sodelovanje z EIB, EBRD in mednarodnimi finančnimi institucijami na Generalnem direktoratu Komisije za gospodarske in finančne zadeve, je predstavil finančne ureditve v zvezi z Evropskim skladom za strateške naložbe ter ustrezne ureditve upravljanja in odgovornosti. Nicholas Jennett, direktor za nove produkte in posebne transakcije na Evropski investicijski banki, je govoril o prihodnosti in vlogi EIB v zvezi z Evropskim skladom za strateške naložbe/naložbenim načrtom za Evropo ter orisal proces opredeljevanja in izbiranja projektov. V razpravi, ki je sledila, so vodje vrhovnih revizijskih institucij obravnavali napredek, dosežen pri sprejemanju uredbe o Evropskem skladu za strateške naložbe, ter predlagane ureditve upravljanja, odgovornosti in revizije zanj. Odbor za stike se je strinjal, da so zakonodajalci že obravnavali nekatere vidike v zvezi s temi ureditvami, vključno z uvedbo večje jasnosti glede pooblastil Evropskega računskega sodišča za revidiranje, ter menil, da bi bilo koristno, če bi se preučil vpliv ureditev upravljanja in odgovornosti, ko bodo vzpostavljene, ter njihovih morebitnih posledic za revidiranje javnih sredstev.
 
Med delom sestanka o preprečevanju nepravilnosti in goljufij in boju proti njim ter sodelovanju z organi pregona so se vodje vrhovnih revizijskih institucij strinjali, da obstaja potreba po krepitvi sodelovanja med njimi in ustanovili ustrezno delovno skupino za obravnavo teh vprašanj. Med delom sestanka o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 so ugotovili, da obstaja potreba po usmeritvi v smotrnost in rezultate, kadar je primerno, da je pri izvajanju projektov pomembno vztrajati pri načelih gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti ter da so kazalniki smotrnosti pomembni.
 
Odbor za stike je sprejel izjavo o ureditvah odgovornosti in revidiranja za bančni nadzor po uvedbi enotnega mehanizma nadzora, namenjeno povečanju ozaveščenosti o tem vprašanju. Izjava je naslovljena na ustrezne institucije EU in nacionalne organe.
 
Poleg tega se je odbor za stike dogovoril za izvedbo štirih skupnih revizij. Zaradi pomembnosti strategije Evropa 2020 bosta dve reviziji namenjeni projektom za spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja. Ena se bo osredotočala na tveganja za trajnost javnega financiranja, ena pa na izvajanje bonitetnega nadzora bank.
 
Gostitelj in predsedujoči naslednjega sestanka oktobra 2016 bo vrhovni revizijski urad Slovaške republike.