No

Sestanek kontaktnega odbora vodij vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije v Varšavi 27. in 28. junija 2019

 

Letni sestanek kontaktnega odbora je gostil poljski vrhovni revizijski urad, predsedoval pa mu je predsednik Krzysztof Kwiatkowski. Sestanka so se kot opazovalci udeležili tudi vodje vrhovnih revizijskih institucij (VRI) držav kandidatk in predstavniki pobude SIGMA.

Osrednji del sestanka je bil seminar Digitalna Evropa: Izzivi in priložnosti za vrhovne revizijske institucije EU, ki mu je predsedoval generalni državni revizor Finske Tytti Yli-Viikari. Glede na prednostno nalogo Evropske komisije za izvajanje strategije za enotni digitalni trg, vključno z evropsko digitalno agendo, in naraščajočo potrebo po tem, da vrhovne revizijske institucije uporabljajo digitalna orodja za podporo revizijskih procesov, je bila s seminarjem zagotovljena priložnost za razpravo o vlogi VRI pri digitalizaciji Evropske unije. Razpravo so odprli poljski minister za digitalne zadeve Marek Zagórski, ki je temo predstavil z vidika države članice (Poljske), poslanec Evropskega parlamenta v letih 2014–2019 Michał Boni, ki jo je predstavil z vidika državljanov, in Małgorzata Nichowska iz Generalnega direktorata Komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo, ki jo je predstavila z vidika svoje institucije.

Seminarju sta sledili dve okrogli mizi. Prve so se udeležili Janar Holm (VRI Estonije, predsedujoči okrogli mizi), Charles Deguara (VRI Malte), Stefan Lundgren (VRI Švedske) in Tomaž Vesel (VRI Slovenije), ki so razpravljali o izzivih in priložnostih revizij smotrnosti poslovanja v zvezi s programi EU ter nacionalnimi programi na področju e-uprave in kibernetske varnosti. V razpravi je bil izpostavljen učinek digitalne preobrazbe na delo vrhovnih revizijskih institucij, ki vse pogosteje opravljajo revizije informacijskih tehnologij.

Na drugi okrogli mizi, ki ji je predsedoval Manfred Kraff (služba Evropske komisije za notranjo revizijo), se je med drugim obravnavala uporaba digitalnih virov pri revizijah. Na njej so sodelovali Vítor Caldeira (VRI Portugalske), Kay Scheller (VRI Nemčije), Arno Visser (VRI Nizozemske) in Tytti Yli-Viikari (VRI Finske). Ta skupina je predstavila primere dobre prakse v obliki inovativnih pristopov, strategij in orodij, ki bi lahko pomagali vrhovnim revizijskim institucijam zagotoviti revizijam dodano vrednost.

Vrhovne revizijske institucije EU prispevajo k uspehu digitalizacije, tako da izvajajo svoja pooblastila in po potrebi v svoje delo vključujejo digitalna orodja in rešitve. Da bi lahko vrhovne revizijske institucije EU opravile svoj del v tem procesu, jih je kontaktni odbor sklenil pozvati, naj:

  • revidirajo zadevne dejavnosti in zmogljivosti pri izvajanju digitalizacije,
  • zagotovijo, da zaradi digitalizacije ni ogrožena pravica vrhovnih revizijskih institucij do dostopa do ustreznih informacij in podatkov,
  • zagotovijo digitalno pripravljenost vrhovnih revizijskih institucij za izvajanje tovrstnih revizij z vlaganjem v tehnologijo, zamisli in ljudi,
  • v skladu s tem kar se da izboljšajo revizijske pristope in postopke vrhovnih revizijskih institucij ter
  • v svojem delovnem procesu uporabljajo digitalno komunikacijo pri prizadevanjih za dajanje informacij na voljo civilni družbi in po potrebi za posvetovanje z deležniki.

 
Kontaktni odbor se je drugi dan sestanka seznanil z rezultati dejavnosti, ki so jih opravili njegovi delovni organi, drugimi načrtovanimi dejavnostmi in izidi mednarodnih revizij kakovosti zraka (ki sta jih usklajevala vrhovni revizijski urad in VRI Nizozemske) ter revizijo infrastrukture IKT v javnem sektorju (VRI Latvije).

Naslednji sestanek kontaktnega odbora, ki bo oktobra 2020, bo gostilo Evropsko računsko sodišče.