No
​Srečanje odbora za stike vodij vrhovnih revizijskih institucij Evropske unije in Evropskega računskega sodišča od 15. do 17. oktobra 2014 v Luxembourgu
 
Leta 2014 je bilo v Luxembourgu vsakoletno srečanje odbora za stike. Gostitelj srečanja je bilo Evropsko računsko sodišče, ki mu je tudi predsedovalo. Vodje vrhovnih revizijskih institucij Albanije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore, Srbije in Turčije ter predstavniki sekretariata EUROSAI in SIGMA so se srečanja udeležili kot aktivni opazovalci.
 
Glavna tema razprave na srečanju odbora za stike je bila okrepitev sodelovanje med njegovimi člani. Udeleženci so se strinjali, da bi bila preučitev možnosti za nadaljnje sodelovanje koristna, in kot prvi korak uvedli mehanizem zgodnjega opozarjanja pri spremljanju razvoja dogodkov v EU, v okviru katerega naj bi vrhovne revizijske institucije, ki so članice odbora za stike, obveščali o tem razvoju in predlagali ustrezno ukrepanje.
 
Vodje vrhovnih revizijskih institucij so se tudi dogovorili, naj okrepljeno sodelovanje vključuje konkretne revizijske dejavnosti, ki lahko prispevajo k izboljšanju finančnega poslovodenja za politike in ukrepe, ki se izvajajo na ravni EU in nacionalni ravni. Pripravljeni bodo predlogi za okrepitev revizijskega sodelovanja, zlasti na področjih strategije Evropa 2020 in bančne unije.
 
Povabljena sta bila dva gostujoča govornika, ki sta prikazala svoje poglede na obravnavane teme. G. Šoltes, podpredsednik Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor in stalni poročevalec za odnose z Evropskim računskim sodiščem, je predstavil resolucijo Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2014, zlasti njen del o sodelovanju med nacionalnimi vrhovnimi revizijskimi institucijami in Evropskim računskim sodiščem. Izrazil je odobravanje, ker je že bil dosežen napredek pri mnogih vprašanjih sodelovanja, omenjenih v resoluciji, čeprav bi bilo mogoče še izboljšati obveščanje Evropskega parlamenta. G. Nunes de Almeida, direktor za javno naročanje Generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg in storitve, je sodeloval v razpravi na tistem delu zasedanja, na katerem je Evropsko računsko sodišče predstavilo svoje mnenje o prvem poročilu o boju proti korupciji v EU.
 
Naslednje srečanje junija 2015, katerega gostitelj bo latvijski državni revizijski urad, bo priložnost, da vodje vrhovnih revizijskih institucij sprejmejo nadaljnje ukrepe po sklepih, sprejetih v Luxembourgu.