No

Kontaktkommitténs möte i Warszawa den 11-12 december 2006
 
 
 
 
Kontaktkommitténs årliga möte med ordförande för EU:s högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten anordnades av Polens högre revisionsorgan och leddes av dess ordförande Mirosław Sekuła. Ordförandena för de högre revisionsorganen i kandidatländerna Bulgarien, Kroatien, Rumänien och Turkiet, liksom företrädare för Eurosais utbildningskommitté IDI och Sigma, deltog som aktiva observatörer.
 
I programmet ingick ett seminarium om de högre revisionsorganens bidrag till bättre redovisningsskyldighet när det gäller EU-medel”.
 
Gästtalare var Siim Kallas, vice ordförande för EU-kommissionen, och Szabolcs Fazakas, ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott.
 
Deltagarna diskuterade bland annat utvecklingen när det gäller nationella förklaringar, fördelarna med och hindren för direktkontakter mellan högre revisionsorgan och EU-kommissionen, möjligheten att ta fram gemensamma revisionsmetoder och revisionsstandarder, och fördelarna med och hindren för samarbete mellan Europeiska revisionsrätten och det nationella revisionsorganet vid revisionsrättens revisionsbesök i medlemsstaterna.
 
Ordförandena diskuterade också olika sätt att fördjupa samarbetet, och gick igenom resultaten av arbetet i de olika arbetsgrupper som behandlat specifika delar av förvaltningen av EU-medel: offentlig upphandling, mervärdesskatt, jordbruk, strukturfonder, rapporter från högre nationella revisionsorgan om EU:s ekonomiska förvaltning och revisionskvalitet. Dessutom presenterades resultaten av samarbetet mellan högre revisionsorgan i kandidatländerna och i potentiella kandidatländer.