EU:s lag om kakor
Enligt EU-direktiv 2009/136/EG informeras härmed webbplatsens besökare om att en kaka aktiveras när de går in i systemet. Om du inte accepterar kakor gå inte in på webbplatsen. Den aktuella kakan lagrar det språk som du har valt men sparar inga personuppgifter. Kakan tas bort efter ett år.

2006


Kontaktkommitténs möte i Warszawa den 11-12 december 2006
 
 
 
Kontaktkommitténs årliga möte med ordförande för EU:s högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten anordnades av Polens högre revisionsorgan och leddes av dess ordförande Mirosław Sekuła. Ordförandena för de högre revisionsorganen i kandidatländerna Bulgarien, Kroatien, Rumänien och Turkiet, liksom företrädare för Eurosais utbildningskommitté IDI och Sigma, deltog som aktiva observatörer.
 
I programmet ingick ett seminarium om de högre revisionsorganens bidrag till bättre redovisningsskyldighet när det gäller EU-medel”.
 
Gästtalare var Siim Kallas, vice ordförande för EU-kommissionen, och Szabolcs Fazakas, ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott.
 
Deltagarna diskuterade bland annat utvecklingen när det gäller nationella förklaringar, fördelarna med och hindren för direktkontakter mellan högre revisionsorgan och EU-kommissionen, möjligheten att ta fram gemensamma revisionsmetoder och revisionsstandarder, och fördelarna med och hindren för samarbete mellan Europeiska revisionsrätten och det nationella revisionsorganet vid revisionsrättens revisionsbesök i medlemsstaterna.
 
Ordförandena diskuterade också olika sätt att fördjupa samarbetet, och gick igenom resultaten av arbetet i de olika arbetsgrupper som behandlat specifika delar av förvaltningen av EU-medel: offentlig upphandling, mervärdesskatt, jordbruk, strukturfonder, rapporter från högre nationella revisionsorgan om EU:s ekonomiska förvaltning och revisionskvalitet. Dessutom presenterades resultaten av samarbetet mellan högre revisionsorgan i kandidatländerna och i potentiella kandidatländer.
 
 
 
Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten