No
​​
Ordförandena för de högre revisionsorganen i EU och Europeiska revisionsrätten möttes i Helsingfors den 3-4 december 2007

 

 
 
Finlands högre revisionsorgan stod som värd för kontaktkommitténs årliga möte med ordförandena för de högre revisionsorganen i EU och revisionsrätten som ägde rum den 3 och 4 december 2007. Ordförande för mötet var Finlands riksrevisor Tuomas Pöysti. Ordförandena för de högre revisionsorganen i kandidatländerna Turkiet, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt företrädare för Eurosais utbildningskommitté och Sigma deltog som aktiva observatörer.
 
I programmet ingick ett seminarium om riskhantering vid god förvaltning av EU-medel. Seminariets tema gällde riskhantering, acceptabel risknivå och det integrerade systemet för internkontroll vid förvaltning av EU-medel.
 
Huvudsyftet med seminariet var att fortsätta den diskussion som hade inletts i samband med ändringen av budgetförordningen och med färdplanen för det integrerade systemet för internkontroll och också att diskutera medlemsstaternas högre revisionsorgans roll för att garantera och förbättra en god förvaltning av EU-medel.
 
Gästtalare var Siim Kallas, vice ordförande för EU-kommissionen, Herbert Bösch, ordförande för budgetkontrollutskottet och Matti Ahde, ordförande för revisionsutskottet i Finlands riksdag.
 
Efter gästtalarnas presentationer följde inlägg från några högre revisionsorgan om deras erfarenheter när det gäller riskhantering och de högre revisionsorganens roll vid fastställandet av en acceptabel risknivå i EU-sammanhang.
 
Vid seminariet underströks den viktiga roll de högre revisionsorganen spelar vid hanteringen av risker i anslutning till EU-budgeten och behovet av en gemensam syn på riskkategorier och acceptabla risknivåer.
 
Deltagarna diskuterade också resultaten av arbetet i de olika arbetsgrupper som behandlar specifika delar av förvaltningen av EU-medel: strukturfonder, rapporter från nationella högre revisionsorgan om EU:s ekonomiska förvaltning, mervärdesskatt, offentlig upphandling, revisionsstandarder, revisionskvalitet och jordbruk. Slutligen presenterades resultatet från nätverkssamarbetet mellan högre revisionsorgan i kandidatländerna och potentiella kandidatländer, revisionsrätten och Sigma.