No
​ 
EU:s kontaktkommitté höll sitt årliga möte i Budapest den 30 november och den 1 december 2009

Ungerns högre revisionsorgan var 2009 värd vid det årliga mötet inom ramen för nätverkssamarbetet mellan ordförandena för EU:s medlemsstaters högre revisionsorgan och revisionsrättens ordförande. Ordförandena för de högre revisionsorganen i kandidatländerna (Turkiet, Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien) samt företrädare för Eurosai, Intosai Development Initiative och Sigma deltog som aktiva observatörer.
 
I programmet ingick ett halvdagsseminarium där deltagarna diskuterade revisionsorganens roll i samband med åtgärder som regeringar hade vidtagit som en reaktion på finanskrisen. Slutsatsen var att de flesta högre revisionsorgan hade reagerat snabbt och lagt om sin revisionsplanering för att fokusera på revision av krishanteringsåtgärder. Den specifika verksamhet som utfördes av enskilda revisionsorgan varierade dock från land till land beroende på omfattningen och typen av regeringens krisåtgärder och på det högre revisionsorganets rättsliga mandat.
 
Vidare diskuterades frågor om förvaltningen av EU-medel och inverkan på revisionsorganens arbete av det nyligen antagna Lissabonfördraget som trädde i kraft den 1 december 2009. Deltagarna hade också en livlig diskussion om högre revisionsorgans oberoende. Diskussionen utmynnade i att kontaktkommittén formulerade ett yttrande i vilket EU-institutionerna och medlemsstaternas parlament uppmanades att göra allt för att bevara och säkra oberoende högre revisionsorgans roll så att den är skyddad i enlighet med Lima- och Mexico-deklarationerna och i Lissabonfördraget.
 
Deltagarna diskuterade vidare EU-relaterade rapporter som presenterades av medlemsstaternas högre revisionsorgan om granskning av certifikat för energiprestanda och av förvaltningssystem för strukturfonden och sammanhållningsfonden, arbetet i kontaktkommitténs arbetsgrupper och i nätverket för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer, pågående och kommande aktiviteter inom ramen för nätverkssamarbetet samt organisatoriska aspekter på samarbetet.