No
​​Europeiska revisionsrätten, med Frankrike som ordförande
EU:s kontraktkommitté träffades i Luxemburg den 18 och 19 november 2010
 
 
Inom denna kommitté träffas varje år cheferna för EU:s högre revisionsorgan och ordföranden för Europeiska revisionsrätten liksom ordförandena för de högre revisionsorganen i kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna. För första gången var ordföranden för Frankrikes högre revisionsorgan Didier Migaud ordförande, i nära samarbete med revisionsrättens ordförande Vitor Caldeira, vid det möte som ägde rum 2010 vid Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Detta innebär att det finns en ”trojka” bestående av tre ordförande som har till uppgift att förbereda kommitténs möten; 2011 kommer kontaktkommittén också att träffas i Luxemburg.
 
I likhet med de senaste åren inleddes mötet med ett seminarium som i år ägnades åt de nationella parlamentens roll efter det att Lissabonfördraget har trätt i kraft. Flera av de inbjudna talarna tog upp olika historiska, rättsliga, institutionella och politiska aspekter av frågan: Jean Laporte, direktör för avdelningen för EU-frågor i Frankrikes senat, Colette Flesch, tidigare utrikesminister, tidigare ledamot av deputeradekammaren i Luxemburg och av Europaparlamentet, och Edward Leigh, ledamot av underhuset i Förenade kungariket och tidigare ordförande för kommittén för offentliga räkenskaper. Inlägg gjordes också av Tuomas Poysti från Finlands högre revisionsorgan, Guilherme d’Oliveira Martins från Portugals högre revisionsorgan, och Jacek Jezierski från Polens högre revisionsorgan.
 
De nationella parlamenten, som med Lissabonfördraget har fått befogenheter att kontrollera att subsidiaritetsprincipen respekteras, spelar en allt aktivare roll på gemenskapsområdet. Men förvaltningen och granskningen av EU-medel upptar än så länge en begränsad plats, som varierar mellan länderna, i den offentliga debatten.
Omarbetningen av budgetf
örordningen gav upphov till en diskussion om revisionens utveckling i närvaro av kommissionär Algirdas Semeta som ansvarar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning. De livliga diskussionerna handlade bland annat om begreppet acceptabel risk för fel.
 
Det gavs även tillfälle att utbyta erfarenheter om granskningen av EU-medel genom två presentationer från de högre revisionsorganen i Danmark och Nederländerna.
 
När det gäller arbetet i kommittén och dess arbetsgrupper kan flera viktiga etapper noteras: den grundläggande reflektionen om styrningen av kontaktkommittén som följde på den enkät som ordförandena besvarat ledde till att verksamheten inriktas på EU-frågor och debatter, arbetsgruppen om gemensamma revisionsstandarder lade fram sin slutrapport och två nya aktiviteter inleddes under ledning av de högre revisionsorganen i Nederländerna och Lettland.
 
När det gäller alla dessa frågor har kontaktpersonerna ansvaret för att följa upp kommitténs beslut och underlätta genomförandet av dem.