No

Ett extra möte i kontaktkommittén för ordförandena för de högre revisionsorganen i Europeiska unionen ägde rum den 8 maj 2013 vid Europeiska revisionsrätten
Luxembourg2013CC.jpg
Ett extra möte för ordförandena för EU:s högre revisionsorgan och revisionsrätten hölls den 8 maj 2013 vid revisionsrätten under ledning av Giedrė Švedienė, Litauens riksrevisor och tjänstgörande ordförande för kontaktkommittén. 59 delegater från 24 högre revisionsorgan i EU, revisionsrätten och de högre revisionsorganen i fyra kandidatländer (Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) deltog i mötet. Detta var det första extra mötet i kontaktkommitténs historia.
 
Två punkter stod på dagordningen för mötet: 1) Ett förslag till uttalande om vikten av lämpliga förfaranden för revision och ansvarighet i den ekonomiska och monetära unionen och därtill hörande utveckling och 2) ett preliminärt utbyte av synpunkter på kontaktkommitténs ståndpunktsdokument ”resolution 6”, som utarbetades av kontaktkommitténs arbetsgrupp.
 
Vad gäller den första punkten diskuterade medlemmarna i kontaktkommittén ett finskt initiativ som gick ut på att ett gemensamt uttalande skulle skickas till ordföranden för Europeiska rådet inför den kommande rådsdiskussionen, som är planerad till juni 2013 om möjliga åtgärder och en färdplan för att ytterligare fördjupa och slutföra den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Denna rådsdiskussion skulle vara ett utmärkt tillfälle att rikta politikernas uppmärksamhet på den roll som ansvarigheten och en extern offentlig revision spelar när EMU ska utvecklas ytterligare.
 
Kontaktkommittén antog enhälligt ett uttalande om vikten av lämpliga förfaranden för revision och ansvarighet i den ekonomiska och monetära unionen och EU:s ekonomiska styrning som ska skickas till Europeiska rådets ordförande.
 
I uttalandet uppmanade kontaktkommittén Europeiska rådet att säkra och förstärka den offentliga externa revisionen och ansvarigheten när arbetet med EMU, bankunionen och det förstärkta samarbetet om ekonomisk politik ska slutföras, särskilt genom att göra följande:
 
- Bygga en sammanhängande ram för revision och ansvarighet.
- Erkänna vikten av en extern offentlig revision i EU:s lagstiftning.
- Förstärka förfarandena för revision när det gäller bankunionen.
- Införa förfaranden för revision inom området budgetdisciplin.
- Förbättra insynen i och samordningen av revision av instrumenten för finansiell stabilisering.
 
Kontaktkommittén enades också om ett följebrev till uttalandet som undertecknades av medlemmarna i trojkan – ordförandena för de högre revisionsorganen i Litauen (tjänstgörande ordförande), Portugal och Europeiska revisionsrätten.
 
Vad gäller den andra punkten ägde ett preliminärt utbyte av synpunkter rum om ståndpunktsdokumentet från kontaktkommitténs arbetsgrupp för den externa offentliga revisionens uppgift och roll mot bakgrund av den senaste utvecklingen när det gäller Europeiska unionens ekonomiska styrning från oktober 2012. Arbetsgruppen gjorde en fördjupad analys och tog fram ett ståndpunktsdokument med en sammanfattning av arbetsgruppens slutsatser och rekommendationer och tog upp vilka frågor som kontaktkommittén skulle kunna behandla i framtiden. Den lämnade också förslag på hur kontaktkommittén skulle kunna arbeta mer ändamålsenligt. Kontaktkommittén bad kontaktpersonerna att ytterligare undersöka och komma med konkreta förslag om de frågor som presenterats inför kontaktkommitténs nästa möte i oktober 2013.