EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

2015

Möte i kontaktkommittén för ordförandena för de högre revisionsorganen i Europeiska unionen och Europeiska revisionsrätten i Riga i Lettland den 18–19 juni 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Lettlands högre revisionsorgan var värd och ordförande för kontaktkommitténs årliga möte 2015 den 18–19 juni 2015 i Riga. Mötet sammanföll med att Lettland var ordförande för Europeiska unionens råd. Ordförandena för de högre revisionsorganen i Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet, liksom företrädare för Eurosais sekretariat och Sigma, deltog i mötet som aktiva observatörer.
 
Den viktigaste diskussionsfrågan var Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Två inbjudna gästtalare framförde sina synpunkter i frågan. Burkhard Schmidt, (tillförordnad) finansdirektör, samordning med EIB, EBRD och internationella finansinstitut, på generaldirektoratet för ekonomi och finans vid Europeiska kommissionen, presenterade de finansiella arrangemangen för Efsi och de relevanta arrangemangen för styrning och ansvarsutkrävande. Nicholas Jennett, direktör för den avdelning som sysslar med nya produkter och särskilda transaktioner vid Europeiska investeringsbanken, presenterade EIB:s syn på och roll i Efsi/investeringsplanen för Europa och beskrev hur projekten identifieras och väljs ut. Ordförandena för de högre revisionsorganen diskuterade därefter hur antagandet av Efsi-förordningen framskrider och de föreslagna arrangemangen för styrning, ansvarsutkrävande och revision. Kontaktkommittén konstaterade att EU-lagstiftarna har försökt åtgärda vissa problem med dessa arrangemang och bland annat förtydligat revisionsrättens revisionsuppdrag. Kontaktkommittén ansåg vidare att man bör undersöka effekterna av arrangemangen för styrning och ansvarsutkrävande när de har införts och deras möjliga konsekvenser för offentlig revision.
 
Under den del av mötet som handlade om hur oriktigheter och bedrägeri kan förebyggas och bekämpas och om samarbetet med brottsbekämpande organ underströk ordförandena för de högre revisionsorganen behovet av att stärka samarbetet mellan högre revisionsorgan och inrättade en särskild arbetsgrupp för dessa frågor. När den fleråriga budgetramen 2014–2020 diskuterades noterades behovet av att fokusera på resultat när så är lämpligt, vikten av att följa principerna om sparsamhet, ändamålsenlighet och effektivitet när man genomför projekt samt betydelsen av resultatindikatorer.
 
Kontaktkommittén antog ett uttalande om arrangemangen för ansvarsutkrävande och revision vid banktillsyn med anledning av införandet av den gemensamma tillsynsmekanismen i syfte att lyfta fram denna aspekt. Uttalandet är riktat till berörda EU-institutioner och nationella myndigheter.
 
Kontaktkommittén beslutade vidare att genomföra fyra gemensamma revisioner. Eftersom Europa 2020-strategin är så viktig kommer två revisioner att handla om projekt för att stimulera utbildning och sysselsättning. Den tredje revisionen kommer att behandla underliggande risker avseende finanspolitisk hållbarhet och den fjärde utövandet av banktillsyn.
 
Det högre revisionsorganet i Slovakien kommer att vara värd och ordförande för nästa möte som äger rum i oktober 2016.
25/09/2015

Kontaktkommitténs uttalande 2015


En fullt granskningsbar och effektiv banktillsyn som möjliggör ansvarsutkrävande efter införandet av den gemensamma tillsynsmekanismen
19/06/2015

CC-R-2015-01


Resolution on independent assessments of national public economic policies
19/06/2015

CC-R-2015-02


Resolution on prevention and fight against irregularities and fraud
19/06/2015

CC-R-2015-03


Resolution on the Audit of the Working Group on Structural funds
19/06/2015

CC-R-2015-04


Resolution of the Contact Committee 2015 on Public Sector Accounting Standards in the Member States of the European Union (EPSAS)


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten