No
Möte i kontaktkommittén för ordförandena för de högre revisionsorganen i Europeiska unionen och Europeiska revisionsrätten, i Bratislava i Slovakien den 20–21 oktober 2016 
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

Slovakiens högre revisionsorgan var värd och ordförande för kontaktkommitténs årliga möte den 20–21 oktober 2016 i Bratislava. Mötet sammanföll med att Slovakien var ordförande för Europeiska unionens råd. Ordförandena för de högre revisionsorganen i Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet, liksom företrädare för Eurosais sekretariat, deltog i mötet som aktiva observatörer.
 
Seminar on EU energy policy and climate
 
Den viktigaste frågan på mötet var EU:s energipolitik och klimatet. Syftet var att öka medvetenheten om svårigheterna och möjligheterna när det gäller revision och ansvarsutkrävande vid genomförandet av EU:s energipolitik. Europeiska kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič sade i ett videoinspelat tal att han uppskattar Europeiska revisionsrättens pågående arbete med den översiktliga analysen av energi- och klimatfrågor och betonade att de nationella revisionsorganen också är nyckelpartner till Europeiska kommissionen, eftersom deras iakttagelser och rekommendationer kan bidra till att förbättra den ekonomiska förvaltningen och styrningen på nationell nivå och EU-nivå.
 
De högre revisionsorganen i Frankrike, Sverige, Polen, Danmark, Tyskland, Tjeckien och Portugal och Europeiska revisionsrätten har utbytt erfarenheter och kunskaper när det gäller revision på det här området.
 
Kontaktkommittén konstaterade att energi- och klimatfrågorna utgör centrala strategiska utmaningar för EU och medlemsstaterna och motiverar att berörda myndigheter i EU och medlemsstaterna vidtar åtgärder och att nationella revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten genomför revisioner.
 
Kontaktkommittén noterade att de nationella revisionsorganen måste samarbeta för att kunna ta itu med dessa viktiga övergripande frågor på ett ändamålsenligt sätt. Revisorer inom den offentliga sektorn kan genom sitt arbete, sin kunskap och sin erfarenhet bidra på ett relevant och konstruktivt sätt till att EU uppfyller målen för sin energi- och klimatstrategi, inbegripet målen för 2020, 2030 och 2050 och det avtal som antogs vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 och som medlemsstaterna har åtagit sig att uppfylla.
 
Kontaktkommitténs seminarium i ämnet visade att många nationella revisionsorgan redan har gjort en hel del revisionsarbete om frågor som gäller energieffektivitet, förnybar energi och energitrygghet och att frågorna fortfarande är centrala för deras arbete. Dessutom skulle man kunna göra mer när det gäller innovationer på energiområdet, integrationen av de europeiska energimarknaderna, mätning, övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser och anpassning till klimatförändringar.
 
Kontaktkommittén välkomnade de nationella revisionsorganens vilja att dela med sig av information och granskningsresultat på energi- och klimatområdet och rekommenderade att det arbete som gjorts av relevanta arbetsgrupper inom Intosai och Eurosai också skulle beaktas. Den välkomnade att revisionsnätverket för Europa 2020-strategin ville ta med denna fråga i sitt arbete. Den uttryckte sin uppskattning för och accepterade erbjudandet från Slovakiens högre revisionsorgan att anordna ett seminarium med syftet att dela och diskutera specifika revisionserfarenheter och från Europeiska revisionsrätten att anordna ett möte med syftet att kartlägga luckor och risker när det gäller övergripande energi- och klimatfrågor.
 
Andra frågor som diskuterades vid mötet
 
Slovakiens högre revisionsorgan summerade det gångna årets arbete i kontaktkommitténs olika arbetsgrupper och nätverk. Serbiens högre revisionsorgan informerade om arbetet i nätverket för revisionsorgan i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer.
 
Lettlands högre revisionsorgan höll en presentation om sin revision av flytten av hamnaktiviteter från Rigas historiska centrum. Nederländernas högre revisionsorgan rapporterade om sin pågående granskning av produktsäkerhet, särskilt av CE-märkning av produkter.
 
Kontaktkommittén stödde också ett förslag att uppdatera checklistorna och riktlinjerna för revision av offentlig upphandling.
 
Europeiska revisionsrätten kommer att vara värd och ordförande för nästa möte i kontaktkommittén.