No
Mötet i kontaktkommittén för ordförandena för EU-medlemsstaternas högre revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten hålls på revisionsrätten den 12–13 oktober 2017.

 

 
 

 

Europeiska revisionsrätten var värd och ordförande för kontaktkommitténs årliga möte 2017 i Luxemburg. Ordförandena för högre revisionsorgan i kandidatländer och potentiella kandidatländer, liksom företrädare för Eurosais sekretariat och Sigma, deltog i mötet som observatörer.
 
Huvudtemat för kontaktkommitténs diskussioner gällde hur de högre revisionsorganens eventuellt kan bidra till att återställa EU-medborgarnas förtroende. Ämnet valdes eftersom EU och dess medlemsstater står inför allt större utmaningar och trycket på deras offentliga finanser ökar, samtidigt som medborgarna förefaller ha tappat förtroendet för både EU:s och sina egna nationella institutioner. I sammanhanget diskuterade deltagarna även innovativa revisionsprodukter för högre revisionsorgan och kommunikation med berörda parter för att bygga upp förtroendet för nationella och överstatliga institutioner. Diskussionerna leddes av Brigitte Christ, biträdande direktör vid Schweiz högre revisionsorgan.
 
Tre externa gäster hade bjudits in för att dela med sig av sina åsikter under paneldiskussionen. Jean Arthuis, ledamot av Europaparlamentet och ordförande för budgetutskottet, förmedlade ett EU-perspektiv på frågan. János Bertok, expert på integritet i den offentliga sektorn, bidrog med OECD:s syn på hur bättre samhällsstyrning kan bidra till att återskapa förtroende. Anton Colella, verkställande direktör för Skottlands institut för auktoriserade revisorer (Institute of Chartered Accountants of Scotland), delade sina tankar om revisionskårens arbete som en värdedriven samhällstjänst. Tytti Yli-Viikari (Finlands högre revisionsorgan), Vítor Caldeira (Portugals högre revisionsorgan) och Alex Brenninkmeijer (revisionsrätten) deltog också i diskussionerna. Kay Scheller (Tysklands högre revisionsorgan), Arno Pieter Visser (Nederländernas högre revisionsorgan) och Didier Migaud (Frankrikes högre revisionsorgan) delade med sig av sina synpunkter på kommunikation med berörda parter och gav konkreta exempel.
 
Under de följande diskussionerna gick kontaktkommittén igenom den verksamhet som utförs i dess arbetsgrupper och av dess samarbetspartner, samt relevant verksamhet vid de högre revisionsorgan som är medlemmar i kontaktkommittén. Exempelvis diskuterades slutrapporterna från parallella revisioner av strukturfondernas bidrag till Europa 2020-strategin på områdena sysselsättning och/eller utbildning (som genomfördes under ledning av Tysklands, Nederländernas och Maltas högre revisionsorgan) och av de underliggande riskerna för de offentliga finansernas hållbarhet (under ledning av Sveriges och Finlands högre revisionsorgan).
 
Kroatiens högre revisionsorgan kommer att vara ordförande och värd för nästa möte i oktober 2018.

 

gerhard-steger-video.PNG