No
Möte i kontaktkommittén för ordförandena för de nationella revisionsorganen i Europeiska unionen och revisionsrätten i Luxemburg den 15–17 oktober 2014
 
Europeiska revisionsrätten i Luxemburg var värd och ordförande för kontaktkommitténs årliga möte 2014. Ordförandena för de nationella revisionsorganen i Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet, liksom företrädare för Eurosais sekretariat och Sigma, deltog i mötet som aktiva observatörer.
 
Den viktigaste diskussionsfrågan under kontaktkommitténs möte var ett närmare samarbete mellan medlemmarna. Kontaktkommittén enades om att det finns fördelar med att utforska möjligheterna till ytterligare samarbete, och som ett första steg inrättade den en mekanism för tidig varning för att övervaka utvecklingen i EU, informera de nationella revisionsorgan som är medlemmar i kontaktkommittén om utvecklingen och föreslå lämpliga åtgärder.
 
Ordförandena för de nationella revisionsorganen enades också om att ett närmare samarbete bör omfatta konkreta revisionsåtgärder som kan bidra till att förbättra den ekonomiska förvaltningen av EU:s politik och åtgärder på EU-nivå och nationell nivå. Förslag på hur revisionssamarbetet kan förbättras, särskilt på områdena för Europa 2020-strategin och bankunionen, kommer att utarbetas.
 
Två inbjudna gästtalare framförde sina synpunkter i de frågor som diskuterades. Igor Šoltes, vice ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott och ständig föredragande för förbindelserna med revisionsrätten, presenterade Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014, särskilt avsnittet om samarbetet mellan de nationella revisionsorganen och revisionsrätten. Han välkomnade det faktum att det redan gjorts betydande framsteg i många av de samarbetsfrågor som tas upp i resolutionen, men sade att det finns utrymme för bättre kommunikation med Europaparlamentet. Joaquim Nunes de Almeida, direktör med ansvar för offentlig upphandling vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster, bidrog till diskussionen under den del av mötet då revisionsrätten lade fram sin syn på EU:s första rapport om insatserna mot korruption.
 
Vid nästa möte – som hålls i juni 2015 med det nationella revisionsorganet i Lettland som värd och ordförande – kommer ordförandena för de nationella revisionsorganen och revisionsrätten att få möjlighet att följa upp de beslut som fattades i Luxemburg.