EU:s lag om kakor
I enlighet med EU-direktiv 2009/136/EG informeras du härmed om att en kaka kommer att lagras på din dator. Du kan antingen godkänna den och då minns systemet vilket språk du har valt till kommande besök på webbplatsen (inom ett år) eller inte godkänna den och då gäller det valda språket endast vid detta besök. Kakan används endast till att lagra det språk du väljer och inte några personuppgifter.

2014

Möte i kontaktkommittén för ordförandena för de nationella revisionsorganen i Europeiska unionen och revisionsrätten i Luxemburg den 15–17 oktober 2014
Europeiska revisionsrätten i Luxemburg var värd och ordförande för kontaktkommitténs årliga möte 2014. Ordförandena för de nationella revisionsorganen i Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet, liksom företrädare för Eurosais sekretariat och Sigma, deltog i mötet som aktiva observatörer.
 
Den viktigaste diskussionsfrågan under kontaktkommitténs möte var ett närmare samarbete mellan medlemmarna. Kontaktkommittén enades om att det finns fördelar med att utforska möjligheterna till ytterligare samarbete, och som ett första steg inrättade den en mekanism för tidig varning för att övervaka utvecklingen i EU, informera de nationella revisionsorgan som är medlemmar i kontaktkommittén om utvecklingen och föreslå lämpliga åtgärder.
 
Ordförandena för de nationella revisionsorganen enades också om att ett närmare samarbete bör omfatta konkreta revisionsåtgärder som kan bidra till att förbättra den ekonomiska förvaltningen av EU:s politik och åtgärder på EU-nivå och nationell nivå. Förslag på hur revisionssamarbetet kan förbättras, särskilt på områdena för Europa 2020-strategin och bankunionen, kommer att utarbetas.
 
Två inbjudna gästtalare framförde sina synpunkter i de frågor som diskuterades. Igor Šoltes, vice ordförande för Europaparlamentets budgetkontrollutskott och ständig föredragande för förbindelserna med revisionsrätten, presenterade Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014, särskilt avsnittet om samarbetet mellan de nationella revisionsorganen och revisionsrätten. Han välkomnade det faktum att det redan gjorts betydande framsteg i många av de samarbetsfrågor som tas upp i resolutionen, men sade att det finns utrymme för bättre kommunikation med Europaparlamentet. Joaquim Nunes de Almeida, direktör med ansvar för offentlig upphandling vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster, bidrog till diskussionen under den del av mötet då revisionsrätten lade fram sin syn på EU:s första rapport om insatserna mot korruption.
 
Vid nästa möte – som hålls i juni 2015 med det nationella revisionsorganet i Lettland som värd och ordförande – kommer ordförandena för de nationella revisionsorganen och revisionsrätten att få möjlighet att följa upp de beslut som fattades i Luxemburg.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Revised CC Procedural Guidance and Statement on the role of the Chair
07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Supreme Audit Institutions’ cooperation with National Statistical Institutions

Results of 2014 survey

07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


EU-related audits of the Polish SAI

10 years of Poland’s EU membership


Denna webbplats sköts av Europeiska revisionsrätten