No

​Arbetsgruppen om gemensamma revisionsstandarder inrättades 2006 av kontaktkommittén och fick det specifika uppdraget att ta fram gemensamma revisionsstandarder och jämförbara revisionskriterier baserade på internationellt erkända revisionsstandarder som anpassats till EU-området.

Arbetsgruppen fokuserade i första hand på att öka de högre revisionsorganens kännedom om olika metoder för att tolka och tillämpa internationella revisionsstandarder, med särskild betoning av aspekter som identifierats som specifika för EU. Full hänsyn togs till det arbete som pågår i den kommitté för yrkesstandarder, med underkommittéer, som inrättats av Intosai för att utveckla Issai (internationella standarder för högre revisionsorgan). Arbetet baserades på de mest relevanta gemensamma revisionsstandarderna. Arbetsgruppen fungerade som ett forum där revisionsresultat, erfarenheter och fallstudier samlades, presenterades och lagrades.

Detta ledde fram till att arbetsgruppen tog fram informationsdokument om de högre revisionsorganens praxis när det gäller revision av EU-medel och EU-politik inom ramen för Intosais standarder – en kartläggning av de högre revisionsorganens uppdrag och revisionsverksamhet, ett dokument om granskning av regelefterlevnad och ett dokument om effektivitetsrevision – vart och ett med en inledning.

Initiativet bidrog till att ytterligare förstärka samarbetet mellan de högre revisionsorganen när det gäller revision av och förbättrad ansvarsskyldighet för EU-medel nationellt och på EU-nivå. De högre revisionsorganen i EU fick vidare exempel på praxis när det gäller att tolka och tillämpa internationella revisionsstandarder i EU-sammanhang. Kontaktkommittén beslutade att lägga ned arbetsgruppen i oktober 2010.

För mer information kontakta

Christophe Perron, Europeiska revisionsrätten (christophe.perron@eca.europa.eu)

Tillhörande rapporter:

  • Final Report

    Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010
    Dölj/visa texten i sin helhet endast för seende användare (texten finns redan tillgänglig för skärmläsningsprogramvara)