Euroopa Kontrollikojal (edaspidi „kontrollikoda“) on õiguslikud kohustused seoses isikuandmete kaitsega, nagu on sätestatud määruses (EL) 2018/1725(opens in new window) (edaspidi „ELi andmekaitsemäärus“)).

Kooskõlas ELi andmekaitsemääruse artikli 43 lõikega 1 on kontrollikoda nimetanud ühe isiku (andmekaitseametnikuks). Andmekaitseametniku põhiülesanne on töötada sõltumatult, et tagada ELi andmekaitsemääruse kohaldamine kontrollikojas.

Andmekaitseametnik

 • teavitab isikuandmete töötlemise eest vastutavaid isikuid, sealhulgas nii alltöövõtjaid kui ka töötajaid nende kohustustest ja andmekaitse alastest õigustest ning annab neile sellealast nõu;

 • jälgib vastavust ELi andmekaitsemäärusele ja muudele ELi õigusaktidele, mis sisaldavad andmekaitsealaseid sätteid, sealhulgas sise-eeskirjadele;

 • jälgib kontrollikoja andmekaitsepõhimõtete ja -menetluste järgimist, sealhulgas ülesannete jaotamist;

 • suurendab töötajate teadlikkust ja pakub koolitust töötajatele, kes tegelevad isikuandmete töötlemisega;

 • teeb või korraldab auditeid, et kontrollida kontrollikoja andmekaitsealaste kohustuste täitmist;

 • tagab, et isikuid, kelle isikuandmeid töödeldakse, teavitatakse nende õigustest ja kohustustest, mis tulenevad andmekaitsemäärusest;

 • annab nõu, kui mõne isikuandmetega seotud rikkumise tõttu on vaja väljastada teatis või teavitus;

 • annab nõu andmekaitsealaste mõjuhindamiste tegemisel, jälgib nende läbiviimist ning konsulteerib Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kui tekib kahtlusi seoses vajadusega läbi viia andmekaitsealane mõjuhindamine;

 • annab nõu seoses vajadusega konsulteerida eelnevalt Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kui isikuandmete töötlemine kujutab tõsist ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, ning vastutav töötleja on arvamusel, et seda ohtu ei ole olemasolevat tehnoloogiat ja rakendamiskulusid silmas pidades võimalik mõistlike meetmetega leevendada;

 • vastab Euroopa Andmekaitseinspektori taotlustele;

 • tagab, et andmete töötlemine ei kahjusta nende isikute õigusi ja vabadusi, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Andmekaitseametnik võib anda praktilisi soovitusi andmekaitse parandamiseks kontrollikojas.

Personalikomitee, vastutavad töötlejad, volitatud töötlejad, kontrollikoja töötajad ja kõik muud isikud võivad konsulteerida andmekaitseametnikuga kõikides ELi andmekaitsemääruse tõlgendamise või kohaldamisega seotud küsimustes ilma ametlikke kanaleid kasutamata.

Andmekaitseametnik võib omal algatusel või mõne muu isiku taotlusel uurida teemasid ja juhtumeid, mis on otseselt seotud tema ülesannetega, ning anda sellest aru uurimise tellinud isikule.

Keegi ei tohi kannatada seepärast, et ta on võtnud andmekaitseametnikuga ühendust seoses ELi andmekaitsemääruse või mõne muu andmekaitse-eeskirja sätete väidetava rikkumisega.

Isikuandmete töötlemise toimingute register

Andmekaitseametnik peab ka registrit kõigi kontrollikojas töödeldavate isikuandmete kohta, mis sisaldab teavet, milles selgitatakse töötlemistoimingute eesmärki ja tingimusi.

Andmekaitsepäev

Euroopa Nõukogu võttis . aastal vastu konventsiooni nr 108(opens in new window) , mis on esimene õiguslikult siduv rahvusvahelise tasandi instrument andmekaitse alal. Selle pöördelise sündmuse tähistamiseks peavad Euroopa Nõukogu liikmesriigid ning ELi institutsioonid, asutused ja organid iga aasta andmekaitsepäeva. Rahvusvaheliselt tuntud päeva eesmärk on suurendada teadlikkust andmekaitse ja eraelu puutumatuse kohta ning edendada nendega seotud parimaid tavasid.

Euroopa Kontrollikoda

Elena MAPELLE

Data Protection Officer

K1 233

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

tel. (+352) 4398-47777

E-post: eca-data-protection@eca.europa.eu​

Was this page useful?

Thank you for your feedback
Sorry to hear that. Please report the issue so we can improve our website
Thank you for the information. We will investigate the issue.
What type of issue would you like to report?