Az (EU) 2018/1725 rendeletben5(opens in new window) (európai uniós adatvédelmi rendelet, EUDPR) foglaltaknak megfelelően az Európai Számvevőszéket jogi kötelezettségek terhelik a személyes adatok védelme terén.

Az EUDPR 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Számvevőszék kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt. E tisztviselő elsődleges feladata, hogy független módon biztosítsa a rendelet alkalmazását a Számvevőszéken belül.

Feladatai többek között a következők:

 • adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeik és jogaik tekintetében tájékoztatást és tanácsadást nyújt a személyes adatok feldolgozásáért felelős személyeknek, mind az (al)vállalkozóknak, mind a számvevőszéki munkatársaknak;

 • nyomon követi az adatvédelmi rendelet és az adatvédelmi rendelkezéseket tartalmazó egyéb uniós jogszabályok, többek között a belső szabályok betartását;

 • nyomon követi a Számvevőszék adatvédelmi politikáinak és eljárásainak betartását, beleértve a felelősségi körök kijelölését is;

 • ismereteket terjeszt a személyes adatok feldolgozásában részt vevő munkatársak körében és számukra képzést biztosít;

 • ellenőrzéseket végez vagy szervez a Számvevőszék adatvédelmi kötelezettségeinek betartását illetően;

 • biztosítja, hogy azok, akiknek a személyes adatait feldolgozzák, tájékoztatást kapjanak az adatvédelmi rendelet szerinti jogaikról;

 • tanácsot ad, ha valamely adatvédelmi incidens miatt értesítés vagy közlemény kiadása válik szükségessé;

 • tanáccsal szolgál adatvédelmi hatásvizsgálat végrehajtásakor, nyomon követi annak végrehajtását, illetve konzultál az európai adatvédelmi biztossal, ha kétség merül fel az ilyen hatásvizsgálat szükségességét illetően;

 • tanáccsal szolgál arra nézve, hogy szükség van-e előzetes konzultációra az európai adatvédelmi biztossal akkor, amikor a személyes adatok feldolgozása komoly kockázattal járna természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, és az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy a rendelkezésre álló technológiák és végrehajtási költségek mellett a kockázat észszerű eszközökkel nem csökkenthető;

 • reagál az európai adatvédelmi biztos kéréseire;

 • biztosítja, hogy az adatkezelési műveletek során ne sérüljenek azok jogai és szabadságai, akiknek a személyes adatait feldolgozzák.

Az adatvédelmi tisztviselő gyakorlati ajánlásokat tehet a Számvevőszék adatvédelmének javítása érdekében.

A személyzeti bizottság, az adatkezelők és -feldolgozók, a Számvevőszék munkatársai, illetve bármely más személy a hivatalos csatornák igénybevétele nélkül konzultálhat az adatvédelmi tisztviselővel a rendelet értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos bármely kérdésben.

Az adatvédelmi tisztviselő saját kezdeményezésére, illetve bármely egyén kérelmére vizsgálhatja a feladataihoz közvetlenül kapcsolódó ügyeket és tényeket, és vizsgálatáról jelentést küldhet a vizsgálatot kérő személynek.

Senki sem szenvedhet sérelmet amiatt, mert a rendelet vagy más adatvédelmi szabályok feltételezett megsértése miatt kapcsolatba lépett az adatvédelmi tisztviselővel.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatvédelmi tisztviselő továbbá nyilvántartást vezet a Számvevőszék által végzett valamennyi személyesadat-kezelésről, amely nyilvántartás az adatkezelési műveletek célját és feltételeit ismertető információkat tartalmaz.

Adatvédelmi Nap

az Európa Tanács elfogadta a 108. számú egyezményt(opens in new window), amely az adatvédelemről szóló első jogilag kötelező erejű nemzetközi okmány. E mérföldkő jelentőségű fejleményről megemlékezve az Európa Tanács tagállamai, valamint az uniós intézmények, ügynökségek és szervek minden év megünneplik az Adatvédelmi Napot. Az Adatvédelmi Nap megrendezésének célja, hogy felhívja a figyelmet a magánélet védelme és az adatvédelem terén bevált gyakorlatokra és népszerűsítse azokat.

Európai Számvevőszék

Elena MAPELLE

Adatvédelmi felelős

K1 233 iroda

12, Rue Alcide De Gasperi

L-1615 LUXEMBOURG

Tel: (+352) 4398-47777

E-mail: eca-data-protection@eca.europa.eu​

Was this page useful?

Thank you for your feedback
Sorry to hear that. Please report the issue so we can improve our website
Thank you for the information. We will investigate the issue.
What type of issue would you like to report?