No
No
​​​
 

Διενεργούμε τους ελέγχους μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και τους κώδικες δεοντολογίας, τα οποία προσαρμόζουμε στο ιδιαίτερο πλαίσιο της ΕΕ. Τα εν λόγω πρότυπα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ποιότητας, του επαγγελματισμού και της αποδοτικότητας των εργασιών μας. Συνεισφέρουμε επίσης στην ανάπτυξη των προτύπων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας στις οποίες συμμετέχουμε.

Έλεγχοι στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας

Η δήλωση αξιοπιστίας συνιστά την ετήσια διαδικασία χρηματοοικονομικού ελέγχου και ελέγχου συμμόρφωσης, η οποία αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι ελεγκτικές γνώμες μας δημοσιεύονται στις ετήσιες εκθέσεις μας. Ο έλεγχος συνίσταται στην υποβολή σε ελεγκτικές δοκιμασίες στατιστικά αντιπροσωπευτικού δείγματος πράξεων και στην αξιολόγηση των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν τα έσοδα και οι πληρωμές υπολογίστηκαν ορθά, καθώς και αν συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι ενδελεχείς δοκιμασίες αφορούν το σύνολο των καθεστώτων δαπανών και των κρατών μελών και χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση ειδικών εκτιμήσεων σχετικά με τους διάφορους τομείς του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ως στοιχεία υποστηρικτικά των συμπερασμάτων μας χρησιμοποιούμε επίσης τις εργασίες άλλων ελεγκτών.

Έλεγχοι επιδόσεων

Με τους ελέγχους επιδόσεων που διενεργούμε εξετάζουμε την ποιότητα των εσόδων ή των δαπανών της ΕΕ, καθώς και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται σε εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης φορέων και θεσμικών οργάνων που διαχειρίζονται ενωσιακά κεφάλαια, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι εν λόγω φορείς και θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Οι έλεγχοι επιδόσεων που διενεργούμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την απασχόληση, την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Τα αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων δημοσιεύονται σε ειδικές εκθέσεις, ενώ οι διαπιστώσεις μας στον τομέα αυτό παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε ετήσια έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις.

Έλεγχος επιδόσεων σημαίνει αξιολόγηση διαφόρων πτυχών της διαδικασίας δημόσιας παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (των οικονομικών, ανθρώπινων, υλικών, οργανωτικών ή κανονιστικών μέσων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του προγράμματος), των εκροών (των παραδοτέων του προγράμματος), των αποτελεσμάτων (των άμεσων συνεπειών του προγράμματος στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του αντικτύπου (των μακροπρόθεσμων αλλαγών στην κοινωνία, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν στη δράση της ΕΕ).

Πρότυπα

 

Το ΕΕΣ διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα ISSAI, τα διεθνή πρότυπα ελέγχου που εκδίδει ο INTOSAI, ο διεθνής οργανισμός των ανώτατων οργάνων ελέγχου παγκοσμίως. Επί του παρόντος έχουμε την προεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων του INTOSAI, η οποία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των προτύπων.

AWARE – μεθοδολογία και καθοδήγηση

AWARE 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ελεγκτική μας προσέγγιση παρατίθενται στη διαδικτυακή πλατφόρμα AWARE (Accessible Web-based Audit Resource for the ECA), όπου παρουσιάζεται η μεθοδολογία μας και παρέχεται σχετική καθοδήγηση. Με την πλατφόρμα AWARE όλοι οι ελεγκτικοί πόροι μας συγκεντρώνονται σε ένα εύκολα προσβάσιμο εργαλείο, ως ένα είδος πρακτικής υποστήριξης των ελεγκτών μας στις καθημερινές εργασίες τους.

Στην πλατφόρμα παρουσιάζονται οι αρχές που ακολουθούμε για την εκτέλεση των εργασιών μας και παρέχεται καθοδήγηση για την εφαρμογή των αρχών αυτών στην πράξη, προκειμένου να εξασφαλίζουμε την αναμενόμενη ποιότητα των εκροών μας. Η πλατφόρμα παρέχει καθοδήγηση σχετικά τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους, τους ελέγχους συμμόρφωσης και τους ελέγχους επιδόσεων, καθώς και σχετικά με τις επισκοπήσεις και τις γνώμες μας.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της πλατφόρμας AWARE παρατίθενται στην ίδια την πλατφόρμα.

Συμβολή στην πάταξη της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι υπεύθυνη για την από μέρους της ΕΕ καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της. Σύμφωνα με την απόφασή του αριθ. 43 2017 (σχετικά με τους κανόνες συνεργασίας με την OLAF), το ΕΕΣ παραπέμπει στην OLAF κάθε περίπτωση που γεννά υπόνοια απάτης, δωροδοκίας ή άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης εντοπίζονται ενίοτε στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας, ή μας κοινοποιούνται από τρίτους.

 

Η EPPO είναι η νέα ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της ΕΕ, αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των αξιόποινων πράξεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το ΕΕΣ και η EPPO υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Η συμφωνία αυτή θέτει ένα δομημένο πλαίσιο για τη δημιουργία και τη διατήρηση σχέσης συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, με στόχο την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και με πλήρη σεβασμό των εντολών των δύο θεσμικών οργάνων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Συμβολή στην πάταξη της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ