Yes
No

​Προσφέρουμε θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές/φοιτήτριες και απόφοιτους πανεπιστημίων, των οποίων το πεδίο σπουδών είναι συναφές με το έργο μας. Εάν επιλεγείτε για να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση, θα σας ζητηθεί να έρθετε στο Λουξεμβούργο για πέντε μήνες και να συμμετάσχετε με ουσιαστικό τρόπο σε εργασίες που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία ολόκληρης της ηπείρου. Αν σας ενδιαφέρουν όσα προσφέρουμε, και εφόσον ικανοποιείτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, σας προτρέπουμε να υποβάλετε αίτηση!

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πρακτική άσκηση σε οποιονδήποτε από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε: τον έλεγχο, τη μετάφραση, τον τομέα των επικοινωνιών, τη γενική διοίκηση, την τεχνολογία πληροφοριών (ΤΠ) και τη διαχείριση βιβλιοθηκών. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα την υποβολή αίτησης από όσους και όσες διαθέτουν προσόντα στους τομείς του ελέγχου ΤΠ και της επιστήμης των δεδομένων: σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιούμε την τεχνολογία και τα δεδομένα στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας, και αναζητούμε ασκούμενους/ασκούμενες με όραμα και ιδέες, προκειμένου να επιφέρουν ουσιαστικό αντίκτυπο στον τομέα αυτό.

Η εμπειρία στο ΕΕΣ

Το ΕΕΣ προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για πρακτική άσκηση. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να εργαστείτε με αφοσίωση πάνω σε αντικείμενα που έχουν πραγματικά σημασία, αντλώντας την ικανοποίηση ότι έχετε συμβάλει με τρόπο που έχει θετικό αντίκτυπο στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Κατά την πρακτική σας άσκηση, ορίζεται επόπτης υπεύθυνος για την ενσωμάτωσή σας στην ομάδα που θα εργάζεστε και για την παρακολούθηση του φόρτου εργασίας σας. Ευθύς εξαρχής θα παρέχετε υποστήριξη σε ομάδα απαρτιζόμενη από επαγγελματίες ελεγκτές κατά τη διενέργεια των εργασιών τους που αποσκοπούν στην ανάλυση του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ και στην εισήγηση σχετικών βελτιώσεων, ή στον έλεγχο της κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί της ΕΕ. 

Traineeship supervisor

Ενδέχεται μάλιστα να σας ζητηθεί να συνοδεύσετε την ομάδα σας κατά τη διενέργεια ελεγκτικών εργασιών σε άλλη χώρα της ΕΕ, κάτι που θα σας δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσετε από πρώτο χέρι πώς εργάζονται επί τόπου οι ελεγκτές της ΕΕ. Όσον αφορά τα τμήματα που δεν σχετίζονται με τον έλεγχο, θα συμμετάσχετε σε ένα από τα εν εξελίξει έργα και θα συνεργαστείτε με τις αρμόδιες ομάδες, υπό την εποπτεία του/της διαχειριστή/διαχειρίστριας έργου ή ενός έμπειρου μέλους της ομάδας.

Δουλεύουμε μαζί – μαθαίνουμε μαζί

Πρόκειται να περάσετε άφθονο χρόνο με τους/τις συνασκούμενους/συνασκούμενές σας. Η πρακτική άσκηση ξεκινά την ίδια ημέρα για όλους/όλες τους/τις ασκούμενους/ασκούμενες του ΕΕΣ, ως μία ομάδα. Η ταυτόχρονη αυτή εμπειρία της πρακτικής άσκησης συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των ασκουμένων. Πέραν της απόκτησης πρακτικής πείρας, οι ασκούμενοι/ασκούμενες θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο επαφών που θα κρατήσει στον χρόνο.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο ΕΕΣ είναι τρεις και κατανέμονται ως εξής:

  • από 1 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,
  • από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους,
  • από 1 Οκτωβρίου του εκάστοτε τρέχοντος έτους έως 28 (29) Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Κατά τις παραπάνω τρεις περιόδους, η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκέσει από τρεις έως πέντε μήνες.

Αμοιβή

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι/ασκούμενες λαμβάνουν μηνιαίως αμοιβή ύψους 1 500 ευρώ. Ορισμένες φορές προσφέρουμε κάποιες λίγες θέσεις μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, οι οποίες ωστόσο αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.

Επιλεξιμότητα

Για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο ΕΕΣ, οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

  • να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ·
  • να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε γνωστικό τομέα συναφή με το έργο μας·
  • να έχουν πολύ καλή γνώση μίας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης.

Ένας από τους στόχους του προγράμματος πρακτικής άσκησης του ΕΕΣ είναι να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα η δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας στη διοίκηση της ΕΕ. Επομένως, εάν ο/η υποψήφιος/υποψήφια απασχολήθηκε κατά το παρελθόν, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, από θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ ή ως βοηθός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για πρακτική άσκηση στο ΕΕΣ. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/υποψήφια έχει πραγματοποιήσει ήδη πρακτική άσκηση σε άλλο όργανο της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του ΕΕΣ που διέπουν την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι / επιλεγόμενες υποψήφιες υποχρεούνται να προσκομίζουν πιστοποιητικό, όπως αυτό εκδίδεται από τις αρχές της χώρας τους, που να βεβαιώνει ότι αυτοί/αυτές έχουν καθαρό ποινικό μητρώο, καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο να βεβαιώνεται ότι αυτοί/αυτές πληρούν τους όρους υγείας που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες με αναπηρία μπορούν να προσκομίζουν πιστοποιητικό του θεράποντος ιατρού τους στο οποίο να βεβαιώνεται η ικανότητά τους να ενταχθούν σε εργασιακό περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διευκολύνσεις.

traineeship application

Υποβολή αιτήσεων

Για να υποβάλετε αίτηση, επιλέξτε από τον παρακάτω πίνακα την περίοδο για την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση και κάντε κλικ στο «Υποβολή αίτησης». Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που θα βρείτε κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα λαμβάνονται υπόψη.