-->

Специфична информация за всяка държава

Като независим външен одитор на ЕС ние често посещаваме държавите — членки на ЕС, както и държави извън ЕС, с цел събиране на информация и данни за изразходването на средства на ЕС. Важно е да се отбележи, че ЕСП не извършва одити на тези страни, а събира данни за одитите на равнището на ЕС.

Работата на нашите одитори в държавите членки може да се отнася само до оценката на системите и процедурите, използвани при управлението на приходите и разходите на ЕС. Извършването на одит на изцяло национални процедури, финансирани единствено от бюджета на съответната държава и несвързани с управлението на приходите и разходите на ЕС, е извън правомощията на ЕСП. Тя обаче е оправомощена да извършва посещения за установяване на фактите в държавите членки, но само доколкото тези посещения са необходими, за да се установи как ЕС изпълнява управлението на своите приходи и разходи.

В държавите членки одитът се извършва в сътрудничество с националните върховни одитни институции (ВОИ), или ако те нямат необходимите правомощия — с компетентните национални служби. ЕСП си сътрудничи с ВОИ на държавите членки в дух на доверие, като същевременно двете страни запазват своята независимост.

Щракнете на връзките по-долу, за да търсите публикациите на ЕС по държави, посетени в хода на одитната дейност на ЕСП.

Държави извън ЕС