Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 25/2018: Директива за наводненията – постигнат е напредък при оценката на рисковете, но е необходимо да се подобрят планирането и прилагането

Bulgarian icpdf.png 6 MB
20.11.2018

Наводненията могат да причинят наранявания и загуба на човешки живот, значителни икономически разходи и вреди на околната среда и културното наследство. В Европа все по-често възникват сериозни наводнения. През последните години са регистрирани два пъти повече внезапни наводнения със среден до голям мащаб, отколкото в края на осемдесетте години на ХХ век. Изменението на климата е утежняващ фактор, който предизвиква промени в режима на валежите и метеорологичните условия, морското равнище се покачва и вследствие на това има по-чести и сериозни наводнения.

В отговор на нарастващата честота на наводненията през 2007 г. ЕС прие Директива за наводненията. Сметната палата установи, че като цяло Директивата за наводненията е имала положително въздействие, но при прилагането на мерките за предотвратяване на наводнения се наблюдават слабости при разпределяне на средствата. Държавите членки са започнали изпълнението на Плановете за управление на риска от наводнения, но има нужда от подобрения. Продължават да съществуват значителни бъдещи предизвикателства по отношение на необходимостта в управлението на риска от наводнения много по- пълно да се интегрират изменението на климата, застраховането срещу наводнения и териториалното планиране.