Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад № 09/2019: Подкрепата от ЕС за Мароко — незадоволителни резултати до момента

Bulgarian icpdf.png 3 MB
11.12.2019

В рамките на настоящия одит Сметната палата извърши оценка на ефективността на бюджетната подкрепа от ЕС за Мароко от 2014 г. до 2018 г. Одитът обхвана бюджетната подкрепа в секторите на здравеопазването, социалната закрила, правосъдието и развитието на частния сектор, като разгледа управлението от страна на Комисията и направи оценка на постигането на целите. Според Комисията бюджетната подкрепа е правилният избор на инструмент за предоставяне на помощ. Сметната палата обаче достигна до заключението, че добавената стойност и способността на бюджетната подкрепа да подпомага реформите са ограничени поради недостатъчна насоченост, слабо прилагане и недостатъчен мониторинг. Основните слабости са свързани с разработването на показателите и оценката на резултатите. Поради това Сметната палата отправя препоръки за съсредоточаване на подкрепата в по-малко на брой сектори, подобряване на разработването на показателите, подобряване на процедурите за контрол във връзка с отпускането на средства и засилване на диалога по политиките.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.