Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 08/2020: Инвестициите на ЕС в културни обекти — област, която се нуждае от по-добро насочване и координация

Bulgarian icpdf.png 4 MB
23.04.2020

В областта на културата всеобхватната цел за ЕС, както е определена в Договора, е да зачита богатството на своето културно многообразие и да гарантира опазването и развитието на европейското културно наследство. Тъй като културата е основно от компетентността на държавите членки, ЕС може само да насърчава сътрудничеството между тях и да подкрепя или допълва техните действия.

Европейската сметна палата оцени икономическото, социалното и културното въздействие на инвестициите от ЕФРР в културни обекти, както и тяхната финансова и физическа устойчивост. Сметната палата провери дейността на Комисията и оцени 27 проекта от седем държави членки.

Одитът достигна до заключението, че в настоящата рамка липсва насоченост и тя се нуждае от по-добра координация за гарантиране на ефективността и устойчивостта на инвестициите на ЕФРР в културни обекти.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.