Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 07/2020: Администриране на политиката на сближаване — сравнително ниски разходи, но недостатъчно данни за оценка на икономиите от опростяването

Bulgarian icpdf.png 2 MB
16.04.2020

Администрирането на фондовете по политиката на сближаване чрез оперативни програми е свързано с редица дейности, които генерират разходи за Комисията, държавите членки и бенефициентите.

Сметната палата разгледа дали разходите на Комисията и държавите членки за администриране на фондовете по политиката на сближаване са сравними с разходите по други подобни схеми, дали са налице пълни, последователни и съгласувани данни, както и дали информацията за разходите позволява извършването на анализ и вземането на решения относно законодателството, като например опростяване на правилата.

Сметната палата заключава, че размерът на общите разходи на Комисията за администрирането на фондовете по политиката на сближаване е нисък в сравнение с размера на разходите за други фондове на ЕС и програми с международно финансиране. Комисията обаче не е събрала достатъчно пълни, последователни и съгласувани данни относно разходите, които да се използват, например, за оценка на въздействието от опростяването на правилата на ЕС за достъп до фондовете по политиката на сближаване.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.