Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 09/2020: Основна пътна мрежа на ЕС — продължителността на пътуване е скъсена, но мрежата все още не функционира напълно

Bulgarian icpdf.png 4 MB
21.04.2020

В транспорта на ЕС пътищата заемат съществено място, тъй като на тях се пада най-големият дял от пътническия и товарния транспорт. Сметната палата оцени напредъка към постигането на целта на ЕС, свързана с изграждането на напълно функционираща основна мрежа на TEN-T, както и ролята на Комисията за постигането на тази цел. Одиторите констатираха, че развитието на основната пътна мрежа на TEN-T, подкрепяно с финансиране от ЕС и с действия на Европейската комисия, бележи напредък, като по този начин се постигат резултати за пътниците, използващи мрежата. Определени ключови фактори обаче възпрепятстват пълното функциониране на основната пътна мрежа на TEN-T. Сметната палата препоръчва на Комисията да приоритизира инвестициите в основната пътна мрежа, да подобри механизмите за мониторинг и да подобри своя подход за поддръжка.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.