Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 11/2020: Енергийна ефективност на сградите — все още не се акцентира достатъчно върху разходната ефективност

Bulgarian icpdf.png 3 MB
28.04.2020

Сметната палата извърши проверка дали съфинансираните от ЕС инвестиции в енергийна ефективност на сградите са помогнали на ЕС да постигне по разходно ефективен начин целта си за икономии на енергия до 2020 г. Тя заключи, че оперативните програми и подборът на проекти не са се ръководили от принципа за разходна ефективност. Въпреки че държавите членки са изисквали сградите да бъдат обновени, за да се спести определено минимално количество енергия и да се повиши техният енергиен клас, това понякога е ставало на висока цена. Поради липса на сравнителна оценка на качествата на проектите и на минимални/максимални прагове за разходната ефективност не е било дадено предимство на проекти, осигуряващи по-големи икономии на енергия или други ползи на по-ниска цена. Сметната палата препоръчва да се подобри планирането, подборът и мониторингът на инвестициите с цел повишаване на икономическата ефективност на разходите.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.