Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 13/2020: Биологичното разнообразие в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП

Bulgarian icpdf.png 8 MB
05.06.2020

В Европа броят на животинските видове и тяхното многообразие в земеделските земи — „биологично разнообразие в земеделските земи“ — се намират в очевиден спад. ЕС обаче се ангажира да спре загубата на биологично разнообразие до 2020 г. За да направи това, Комисията беше планирала да разпредели в периода 2014—2020 г. 66 млрд. евро от общата селскостопанска политика.

ЕСП направи оценка дали селскостопанската политика на ЕС е помогнала за поддържането и подобряването на биологичното разнообразие в земеделските земи. Одиторите на ЕСП установиха, че формулирането на целите за селското стопанство в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие затруднява измерването на напредъка; начинът, по който Комисията проследява разходите за биологично разнообразие в бюджета на ЕС, не е надежден; въздействието на директните плащания по ОСП е ограничено или не е известно; и Комисията и държавите членки са предпочели мерки за развитие на селските райони с по- слабо въздействие.

ЕСП препоръчва на Комисията да разработи усъвършенствана следваща стратегия за биологичното разнообразие, да засили приноса за биологичното разнообразие от директните плащания и действията за развитие на селските райони, да следи по-точно разходите, свързани с биологичното разнообразие, и да разработи надеждни показатели, които са подходящи за мониторинг на напредъка в областта на биологичното разнообразие в земеделските земи.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.