Annual Work Programme|839c8baf-a158-4ce7-a6bb-d2d36666953b
-->
Работна програма на ЕСП за периода от 2021 година нататък

Bulgarian icpdf.png 981 KB
28.01.2021

През 2021 г. гражданите на Европейския съюз и неговите държави членки ще продължат борбата за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

В тези трудни времена Европейският съюз предоставя финансова помощ в безпрецедентен мащаб. В допълнение към традиционните бюджетни ресурси, договорени като част от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г., ЕС реши да стартира инициативата Next Generation European Union (NGEU), която представлява пакет за възстановяване с допълнителни средства въз основа на дългови ценни книжа.

Ролята на ЕСП като независим външен одитор на Европейския съюз включва тя да проверява дали средствата на ЕС са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби, както и дали са надлежно отчетени и използвани ефективно и ефикасно в полза на гражданите на ЕС. Това се отнася и до новите мерки на ЕС, предприети за защита на гражданите от неблагоприятните последици от пандемията. През 2021 г. една от всеки четири одитни задачи, които предстои да започнат, ще бъде свързана с действията на ЕС в отговор на пандемията от COVID-19 и с изпълнението на инициативата Next Generation EU.

Работната програма за периода от 2021 г. нататък дава старт и на изпълнението на новата стратегия на ЕСП за периода 2021— 2025 г., с която Ви приканвам да се запознаете.

През следващите пет години ЕСП възнамерява да се съсредоточи върху три стратегически цели:

Цел 1: Подобряване на отговорността за отчитане, прозрачността и механизмите за одит във всички области на действие на ЕС;

Цел 2: Насочване на нашите одити към областите и темите, в които можем да добавим най-голяма стойност, по-специално в четири стратегически области на политиките и програмите на ЕС:

o икономическа конкурентоспособност на ЕС,

o устойчивост към заплахи за сигурността на ЕС и зачитане на европейските ценности — свобода, демокрация и върховенство на закона, o изменение на климата, опазване на околната среда и природни ресурси, и

o фискални политики и публични финанси в Съюза.

Цел 3: Предоставяне на категорична одитна увереност в контекста на трудна и бързо изменяща се среда.

По‐долу е представен списък от 73 специални доклада и прегледа, които планираме да публикуваме през 2021 г. и 2022 г., структурирани в изброените по‐горе четири стратегически области.

Приехме нашата работна програма за периода от 2021 г. нататък във време, когато пандемията от COVID‐19 продължава да засяга почти всички аспекти на нашия живот и работа. Бих искал да Ви уверя, че ние сме наясно с натиска, под който работят понастоящем институциите на ЕС, националните, регионалните и местните администрации в държавите членки и бенефициентите на финансова помощ от ЕС. Затова ще продължим да полагаме всички усилия, за да ограничим административната тежест от нашата одитна дейност върху одитираните обекти. Същевременно поради въздействието на пандемията върху нашите собствени дейности ние трябва да изпълняваме работната си програма предпазливо и гъвкаво.

Въпреки тези предизвикателства гражданите на ЕС и нашите институционални партньори и заинтересованите страни на ниво ЕС и на ниво държави членки могат да продължат да разчитат, че и през 2021 г. ние ще продължим да предоставяме независими, обективни доклади по ключови въпроси за бъдещето на ЕС, в които се отчита кое работи добре и кое не дава резултати.