Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 05/2021: Инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства — въпреки увеличения им брой, неравномерното разполагане на зарядните станции затруднява пътуването в ЕС

Bulgarian icpdf.png 3 MB
13.04.2021

Целта на одита на Европейската сметна палата (ЕСП) беше да се определи ефективността на подкрепата от Комисията за разгръщане на публично достъпна инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства на територията на ЕС.

ЕСП установи, че въпреки постигнатите успехи, като например насърчаването на общ стандарт на ЕС за щепсели и подобряването на достъпа до различни мрежи за зареждане, в ЕС все още съществуват пречки за пътуване с електрически превозни средства. Наличието на зарядни станции е различно в отделните държави, платежните системи не са хармонизирани с минимални изисквания и липсва подходяща информация за потребителите. Тъй като не е направен цялостен анализ на недостига на инфраструктура, Комисията не може да гарантира, че финансирането от ЕС отива там, където е най-необходимо. ЕС все още е далеч от постигане на целта, заложена в рамките на Зеления пакт, за един милион зарядни станции до 2025 г. и не разполага с цялостна стратегическа пътна карта за електромобилността.

Сметната палата отправя редица препоръки към Европейската комисия с цел подобряване на разгръщането в целия ЕС на публично достъпна инфраструктура за зареждане.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.