Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 06/2021: Приключване на финансовите инструменти в политиката на сближаване за периода 2007—2013 г.: проверките са дали добри общи резултати, но продължават да съществуват грешки

Bulgarian icpdf.png 2 MB
29.04.2021

Финансовите инструменти са важен метод за финансиране на политиката на сближаване за програмния период 2007—2013 г. При предишни наши одити на тези инструменти констатирахме редица грешки и слабости по време на изпълнението. Комисията заяви тогава, че тези недостатъци ще бъдат разгледани при приключването на периода.

Одиторите установиха, че Комисията и държавите членки са предприели в значителна степен необходимите стъпки за проверка на допустимостта на тези разходи при приключване. Въпреки че са установени някои грешки с финансово отражение, като цяло тяхната работа е постигнала добри резултати. Повечето от установените от нас недостатъци са преодолени за програмния период 2014—2020 г., но одиторите препоръчват на Комисията да предостави консултации относно най-често срещаните грешки, открити при одитите. Освен това препоръчваме на Комисията да завърши указанията за одитните органи за получаване на увереност относно допустимостта на разходите на финансовите инструменти при приключване.

Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.