Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
Доклад относно резултатите, постигнати с бюджета на ЕС — състояние в края на 2020 година

Bulgarian icpdf.png 14 MB
15.11.2021

Европейската сметна палата разгледа резултатите, постигнати от финансираните от бюджета на ЕС разходни програми, като използва данни за изпълнението, предоставени от Комисията и други източници, и информация от по-рано проведени собствени одити и прегледи. Тя провери и дали и по какъв начин Комисията и съзаконодателите са използвали поуките, извлечени от предходни периоди на многогодишната финансова рамка (МФР) (общи оценки, оценки на въздействието и извършени одити), за да подобрят разработването и изпълнението на разходните програми за периода 2021—2027 г.​