EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
2020 г. Кратък преглед на одита на ЕС

Bulgarian icpdf.png 3 MB
26.10.2021

Представяне на „Кратък преглед на одита на ЕС за 2020 година“

В „Кратък преглед на одита на ЕС за 2020 година“ са представени обобщено годишните доклади на Европейската сметна палата (ЕСП) за 2020 г. относно общия бюджет на ЕС и Европейския фонд за развитие, в които се съдържа Декларацията за достоверност на ЕСП във връзка с надеждността на отчетите и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. В този документ са представени също така нашите ключови констатации за приходите и основните разходни области на бюджета на ЕС и на Европейския фонд за развитие. В него се съдържат и констатациите ни във връзка с бюджетното и финансовото управление и се проследяват предприетите действия във връзка с предишни наши препоръки.

Пълният текст на докладите е публикуван на eca.europa.eu.

Европейската сметна палата е независимият външен одитор на ЕС. Ние предупреждаваме за наличие на рискове, предоставяме одиторска увереност за състоянието, отчитаме добрите практики и недостатъците и предлагаме насоки за създателите на политики и законодателите в ЕС относно начините за подобряване на управлението на политиките и програмите на ЕС. Нашата работа помага на гражданите на ЕС да разберат по какъв начин се изразходват техните средства.