Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 14/2021: Европейско териториално сътрудничество по програмите Интеррег — потенциалът на трансграничните региони в Европейския съюз все още не е напълно реализиран

Bulgarian icpdf.png 2 MB
01.07.2021

​​Трансграничното сътрудничество има за цел да се преодолеят общите предизвикателства, установени съвместно от държавите членки в граничните региони, и да се използва в максимална степен неразгърнатият потенциал за растеж. Много от тези региони се развиват като цяло по-слабо в икономическо отношение в сравнение с други региони в държавите членки.

Европейската сметна палата установи, че проверените от нея програми за сътрудничество имат ясни стратегии за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени трансграничните региони, обхванати от тези стратегии. Слабостите в изпълнението и неефективността в мониторинга на данните обаче ограничават потенциала на програмите за използване на капацитета на тези региони.

Европейската сметна палата отправя редица препоръки към програмните органи и Комисията за по-добро насочване на програмите за сътрудничество и за приоритизиране и подпомагане на проектите въз основа на техните качества. Тя също така препоръчва да се определят показатели, които да отразяват въздействието от проектите в трансграничните региони.

​Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.