Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 08/2022: Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие за конкурентоспособността на МСП — недостатъци при планирането на мерките за подпомагане намаляват ефективността на финансирането

Bulgarian icpdf.png 4 MB
01.06.2022

Европейската сметна палата (ЕСП) провери дали Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е спомогнал за подобряване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в периода 2014—2020 г. Одиторите установиха, че държавите членки са имали за цел да финансират голям брой МСП, вместо да се насочат към ключовите фактори, ограничаващи конкурентоспособността на тези предприятия.

Повечето покани за представяне на предложения са финансирали конкретни производствени инвестиции без трайно въздействие върху конкурентоспособността. Проектите най-често са били възлагани посредством неконкурентни процедури за подбор, а средствата са отпускани главно под формата на безвъзмездна финансова помощ.

Предоставената подкрепа е стимулирала желанието на МСП да извършват инвестиции, въпреки че някои от тях биха предприели същите инвестиции и без публично финансиране. В някои от случаите подкрепата е оказала отрицателно въздействие върху икономическите перспективи на други МСП, конкуриращи се на същите пазари. ЕСП отправя препоръки да се подобри моделът на поканите за представяне на предложения, да се преразгледат процедурите за подбор, чрез които се предоставя безвъзмездна финансова помощ по ЕФРР, и да се отдаде приоритет на използването на възстановима помощ.

Специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.