Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Специален доклад 22/2022: Подкрепа от ЕС за въгледобивните региони – Ограничен фокус върху социално-икономическия и енергийния преход

Bulgarian icpdf.png 2 MB
09.11.2022

Постепенното прекратяване на употребата на въглища е от съществено значение за постигането на целите на ЕС в областта на климата и с тази цел през 2020 г. ЕС създава Фонда за справедлив преход на стойност 19,3 млрд. евро, който да помогне за прехода към неутралност по отношение на климата. За да извлече поуки от изпълнението на този Фонд, Европейската сметна палата (ЕСП) разгледа дали подкрепата от ЕС за периода 2014—2020 г. е допринесла ефективно за социално-икономическия и енергийния преход в регионите на ЕС, където се наблюдава спад във въгледобивната промишленост. ЕСП заключи, че подкрепата е имала недостатъчна насоченост и въздействие върху създаването на работни места и върху енергийния преход, както и че, въпреки цялостния напредък, въглищата остават значителен източник на емисии на парникови газове в някои държави членки. ЕСП препоръчва действия за ефективното и ефикасното използване на Фонда за справедлив преход и за по-доброто измерване и управление на емисиите на метан от закрити или изоставени мини.

​Специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.