-->

Членове, отговарящи за докладите

Членовете на ЕСП се назначават от Съвета, след съгласуване с Европейския парламент и по предложение на правителството на съответната държава членка. Членовете се назначават за срок от шест години, като мандатът им може да бъде подновен. Те се задължават да изпълняват дейността си при пълна независимост и да служат на общия интерес на Европейския съюз.

Освен че са част от колегиума, членовете се разпределят в един от петте одитни състава, всеки от които е специализиран в различни области на политиката. Тези състави приемат повечето одитни доклади и становища.

Всеки член е отговорен и за изпълнението на конкретни задачи, преди всичко в областта на одита. Одитната дейност, свързана с изготвянето на доклад, се извършва от одиторите на съответния одитен състав. След това членът на ЕСП представя доклада за приемане пред одитния състав и/или колегиума от членове на ЕСП, а впоследствие и пред Европейския парламент и други институционални заинтересовани страни, както и пред медиите.

Щракнете върху връзките по-долу за повече информация за членовете на ЕСП.