-->

Области на политика

Работа с комисиите на Европейския Парламент

В специалните доклади Сметната палата представя своите констатации от одити на изпълнението, а прегледите обхващат широк кръг от области на политиките на ЕС.

В този раздел са посочени най-важните специални доклади и прегледи за всяка от комисиите на ЕП за мандата 2019—2024 г.

Членовете и одиторите на Европейската сметна палата имат готовност и желание да обсъдят своите констатации и препоръки директно с всички комисии на ЕП по време на изслушвания или семинари, или в рамките на политическите групи на ЕП.

Щракнете върху връзките по-долу, за да видитедокладите, които са от най-голямо значение за различните комисии на ЕП.