-->

Търсене

 

 

Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration157776.2.2023 г. 15:13:156.2.2023 г. 15:13:15Introduction 01-03 General comments 04 Specific comments 05-08 Budgetary requirements 05-07 Tax rebate 08 Concluding remarks 09 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C317B0C5-FC37-4DD4-95E8-D355F9FBE96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 02/2023: Адаптиране на правилата на политиката на сближаване в отговор на пандемията от COVID-191643923.1.2023 г. 10:15:4223.1.2023 г. 10:15:42Средствата са разходвани по-гъвкаво, но е необходимо да се извлекат поуки относно използването на политиката на сближаване като инструмент за реагиране при кризи STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0284840https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D393E757-0F00-47A9-9200-9AD9512D2D5A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special report 02/2023: Adapting cohesion policy rules to respond to COVID-1910862026.1.2023 г. 15:22:0726.1.2023 г. 15:22:07Funds used more flexibly, but reflection needed on cohesion policy as a crisis response tool Executive summary I-X Introduction 01-08 The EU response to the effects of the COVID-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_023783780https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5DB9B8AD-EF6F-4358-8AE8-022EE24DA04D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 03/2023: Интеграция на вътрешния пазар на електроенергия12668624.1.2023 г. 12:50:1724.1.2023 г. 12:50:17Специален доклад Интеграция на вътрешния пазар на електроенергия Сложната правна структура, закъсненията, слабостите в управлението и непълният надзор на пазара затрудняват STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0396960https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{01C6B251-E725-4228-8379-46B565A55357}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 03/2023: Internal electricity market integration12669724.1.2023 г. 12:32:1024.1.2023 г. 12:32:10Complex legal architecture, delays, weaknesses in governance and incomplete market surveillance hamper full achievement of the ambitious objective One of the key objectives was to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03101010100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5C6143C6-42BC-4ABF-972C-F745505C4D1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 01/2023: Инструменти за улесняване на пътуванията в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-1911282121.12.2022 г. 10:43:2521.12.2022 г. 10:43:25Въздействието на предприетите инициативи варира от успех до ограничено използване Кратко изложение I—VIII Въведение 01—12 Обхват и подход на одита 13—18 Констатации и оценки 19—74 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_01152180https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A737ADC2-DB44-4E78-99D0-A69F71B75934}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic1128562.12.2022 г. 15:37:112.12.2022 г. 15:37:11Special report Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic Relevant initiatives with impact ranging from success to limited use EN 2023 01 2 Contents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_017011070https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1192A491-DD37-41FB-8763-9F13C0699006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council9720015.12.2022 г. 16:26:0115.12.2022 г. 16:26:01Introduction 01-04 General observations 05-09 Specific comments 10-32 Social Climate Plans 10-14 Eligible funding 15-19 Financing the Fund 20-24 Control and performance framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_081711390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F2802A7-112A-4D7A-8EBB-81EA8555A7B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Становище 08/2022 (съгласно член 322, параграф 1 от ДФЕС) BG относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата, преразгледано от Съвета11376210.1.2023 г. 8:42:0610.1.2023 г. 8:42:06В изменението на СТЕ на ЕС, включено и в пакета „Подготвени за цел 55“, Комисията предлага да се създаде отделна СТЕ за автомобилния транспорт и сградите 4 , което би довело до STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0848120https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{54B0FFC0-8A02-4BF5-960B-1AE4676BD6E6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 28/2022: Подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE)446305.12.2022 г. 9:36:575.12.2022 г. 9:36:57Финансирането по SURE е помогнало за запазване на работните места по време на кризата, свързана с COVID-19, но няма данни за цялостното му въздействие Към август 2022 г. Съветът е STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_28303100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5A70985C-933B-4A97-894E-B2275A8C1A67}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232