-->

Търсене

 

 

Special Report 05/2021: Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated9411812.4.2021 г. 11:26:0512.4.2021 г. 11:26:05 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Electricity at the forefront of alternative fuels in road transport 01-07 The EU’s response to the ‘chicken-and-egg’ problem 08-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05115211520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F14D952-C500-437F-BE09-D850CA3A9F78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 05/2021: Инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства — въпреки увеличения им брой, неравномерното разполагане на зарядните станции затруднява пътуването в ЕС9411912.4.2021 г. 11:16:5612.4.2021 г. 11:16:56 Кpатко изложение I—IX Въведение 01—13 Електроенергията е в челните редици на алтернативните горива в автомобилния транспорт 01—07 Отговорът на ЕС на проблема с „кокошката и яйцето STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0576760https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{802A91F5-342C-4C6E-8EDE-E722855C858E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124.3.2021 г. 13:58:3724.3.2021 г. 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0414388110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 04/2021: Митнически контрол — недостатъчната хармонизация вреди на финансовите интереси на ЕС9403224.3.2021 г. 13:52:4324.3.2021 г. 13:52:43Предвид поверителния характер на документите, от които произтича информацията, и с цел да се запази тази поверителност, в доклада не са оповестени някои подробности и препратки, а STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_042161620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FB3A05E4-9FA6-414F-B996-ABA1EA25FAD5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322.3.2021 г. 10:11:0222.3.2021 г. 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0118582940https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Становище № 1/2021 (в съответствие с член 322 от ДФЕС) относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на резерв за приспособяване във връзка с последиците от Брексит9384222.3.2021 г. 10:10:2422.3.2021 г. 10:10:24BG 23.3.2021 г. Официален вестник на Европейския съюз C 101/1 като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 322 от него евро по цени от 2018 г STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_012371160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B6FB9DAE-1413-4486-8F74-94878C2F22EE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822.1.2021 г. 6:23:3722.1.2021 г. 6:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0323912930https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 03/2021: Обмен на данъчна информация в ЕС — солидна основа, пропуски в изпълнението11721922.1.2021 г. 8:26:4022.1.2021 г. 8:26:40    Специален доклад  Обмен на данъчна информация  в ЕС —  солидна основа, пропуски в изпълнението  BG  2021  03  2    Съдържание  Точки  Кратко изложение  I—X  Въведение  01—13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03263240https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{41B609A8-3372-42A3-8FE5-8751A3966FDF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 02/2021: Хуманитарна помощ на ЕС за образование — подпомага деца в нужда, но трябва да бъде по-дългосрочна и да достига до повече момичета9381815.1.2021 г. 13:51:5515.1.2021 г. 13:51:55 Кратко изложение I—X Въведение 01—12 Образованието е приоритет за милиони деца, които не посещават училище в райони, засегнати от кризи 01—04 Неотдавна Комисията увеличи помощта STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02209200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3DC45209-04EF-48B5-9A97-2224F511848E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915.1.2021 г. 14:10:0915.1.2021 г. 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0215772160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232