-->

Търсене

 

 

Специален доклад 12/2021: Принципът „замърсителят плаща“- се прилага по непоследователен начин в политиките и действията на ЕС в областта на околната среда1069721.7.2021 г. 11:35:081.7.2021 г. 11:35:08 Кратко изложение I—V Въведение 01—14 Произход на принципа „замърсителят плаща“ 03—05 ПЗП в ЕС 06—14 Рамка на политиката 06—09 Финансиране от ЕС 10—14 Обхват и подход на одита STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1296520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0FB190CE-20D6-4E54-90FB-0B880000FBB3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions1069831.7.2021 г. 11:36:401.7.2021 г. 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1220916690https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 14/2021: Европейско териториално сътрудничество по програмите Интеррег — потенциалът на трансграничните региони в Европейския съюз все още не е напълно реализиран10778629.6.2021 г. 16:04:3629.6.2021 г. 16:04:36 Кpатко изложение I—IX Въведение 01—24 Предизвикателства за трансграничните региони в ЕС 01—04 Интеррег А — най-голямото направление от Интеррег 05—10 Управление на Интеррег и STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14120430https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FB57C019-7347-4411-8DD4-AE61256AF8AA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked10780730.6.2021 г. 7:08:5330.6.2021 г. 7:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_149803190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts10744029.6.2021 г. 11:40:5929.6.2021 г. 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1513834770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 15/2021: Права на пътниците във въздушния транспорт по време на пандемията от COVID-19 — някои основни права не са защитени въпреки усилията на Комисията10744629.6.2021 г. 13:55:3429.6.2021 г. 13:55:34 Кpатко изложение I—V Въведение 01—13 Права на пътниците в ЕС 01—04 Ограничения за пътуване по време на пандемията от COVID-19 05—07 Въздействие на ограниченията за пътуване STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_15142510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{9E3D4982-EA37-4EF7-9AE6-CB5CED239588}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 13/2021: Усилията на ЕС за борба с изпирането на пари в банковия сектор са разпокъсани и недостатъчни10723224.6.2021 г. 12:52:4924.6.2021 г. 12:52:49 Кратко изложение I—XI Въведение 01—15 Какво представлява изпирането на пари? 01—02 Публична политика за борба с изпирането на пари 03—06 Отговорности на ЕС и на държавите членки STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13180300https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A7114E00-3676-44D8-BD04-740DC16DB226}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient10725425.6.2021 г. 7:44:0325.6.2021 г. 7:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1331716500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency10658617.6.2021 г. 9:31:1317.6.2021 г. 9:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_117101770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 11/2021: Извънредно подпомагане за производителите на мляко в ЕС през периода 2014—2016 г. - Потенциал за подобряване на бъдещата ефективност10658717.6.2021 г. 12:20:1517.6.2021 г. 12:20:15 Кратко изложение I—IX Въведение 01—24 Обхват и подход на одита 25—31 Констатации и оценки 32—79 Комисията е реагирала бързо на забраната от страна на Русия, но ѝ е отнело повече STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_11104120https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0EB51305-6816-4AB9-9750-E7625887E8BD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232