-->

Търсене

 

 

Финансова 2021 година - Доклад на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити (в съответствие с член 74, параграф 9 от Финансовия регламент)1326511.5.2022 г. 14:52:0711.5.2022 г. 14:52:07BG Финансова 2021 година Доклад на оправомощения разпоредител с бюджетни кредити (в съответствие с член 74, параграф 9 от Финансовия регламент)02 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 12, rue STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG34340https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{538BA42F-AB8B-48B4-97E2-26DC172F6F07}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)1327110.5.2022 г. 14:45:1010.5.2022 г. 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG1981980https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Дейност на Европейската сметна палата през 2021 г. - Годишен отчет за дейността на Европейската сметна палата10234127.4.2022 г. 11:47:2127.4.2022 г. 11:47:21ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Тел Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR2191910https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F404C312-0F66-4982-AE4C-709DE02BC952}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors10282727.4.2022 г. 9:30:1127.4.2022 г. 9:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR216596590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 06/2022: Права върху интелектуална собственост в ЕС - Все още не е постигната пълна защита3123311.4.2022 г. 14:32:4911.4.2022 г. 14:32:49 Кратко изложение I—X Въведение 01—12 Какво представляват правата върху интелектуална собственост? 01—03 Регулаторна рамка на ЕС в областта на ПИС 04 Процедура за регистрация на STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_061971080https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6B9F5318-F238-4E84-B4FD-E0B402AF9BAF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special report 06/2022: EU intellectual property rights - Protection not fully waterproof3123811.4.2022 г. 8:37:3411.4.2022 г. 8:37:34 Executive summary I-X Introduction 01-12 What are intellectual property rights? 01-03 EU IPR regulatory framework 04 EU IPR registration procedure 05-06 EU IPR enforcement 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0612825210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BF22D7-9088-49F4-AA0B-47C989102338}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Opinion 01/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the Commission’s proposal for a Regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations1208526.4.2022 г. 13:56:2426.4.2022 г. 13:56:24Introduction 01-04 General remarks 05-09 Specific comments 10-49 Financial impact of this proposal on the EU budget 10-11 Loans 12 Co-financing 13-15 Additional own resources STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0119272620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3303341A-56F1-4364-9120-2933D4696DF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Становище 01/2022 относно предложението на Европейската комисия за регламент относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации3581829.4.2022 г. 9:45:5829.4.2022 г. 9:45:58Становище 01/2022 (съгласно член 287, параграф 4 от ДФЕС) BG xxxxxxxxxxxx относно предложението на Европейската комисия за регламент относно статута и финансирането на STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0183830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CB902D31-A683-4D2F-9ECD-25A0F06323B5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 05/2022: Киберсигурност в институциите, органите и агенциите на ЕС — нивото на подготвеност като цяло не съответства на заплахите3370824.3.2022 г. 14:27:4524.3.2022 г. 14:27:45 Кратко изложение I—VII Въведение 01—12 Какво представлява киберсигурността? 01—03 Киберсигурността в институциите, органите и агенциите на ЕС 04—12 Обхват и подход на одита 13—19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05284890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4FE23653-53DA-484A-A7C7-62D9E9F1F735}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special report 05/2022: Cybersecurity of EU institutions, bodies and agencies : Level of preparedness overall not commensurate with the threats3371521.3.2022 г. 11:29:1321.3.2022 г. 11:29:13 Executive summary I-VII Introduction 01-12 What is cybersecurity? 01-03 Cybersecurity in EU institutions, bodies and agencies 04-12 Audit scope and approach 13-19 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0530374470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8429EC29-101E-4026-BC8F-2A610B81ED34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232