-->

Търсене

 

 

Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism1161498.1.2021 г. 11:06:218.1.2021 г. 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 01/2021: Планиране на преструктурирането в рамките на Единния механизъм за преструктуриране11615011.1.2021 г. 10:40:4011.1.2021 г. 10:40:40 Кpатко изложение I—XI Въведение 01—16 Единен механизъм за преструктуриране — основна информация 01—04 Сътрудничество в рамките на Единния механизъм за преструктуриране 05—16 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F3CE05C5-82E6-4969-895C-728EBD7E8630}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525.11.2020 г. 9:58:5925.11.2020 г. 9:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities5631620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Доклад относно всички условни задължения, възникнали в резултат на изпълнението на задачите на Единния съвет за преструктуриране, на Съвета или на Комисията за финансовата 2019 година съгласно посочения регламент11313725.11.2020 г. 9:58:2925.11.2020 г. 9:58:29(съгласно член 92, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 придружен от отговорите на Единния съвет за преструктуриране, Комисията и Съвета Досега ЕФП не е бил използван, но има STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities104440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{20572FB6-7081-4C93-888C-D376D785ED77}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325.11.2020 г. 10:12:3225.11.2020 г. 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2620483790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 26/2020: Действията на ЕС за опазване на морската среда са с широк обхват, но без задълбоченост1652424.11.2020 г. 13:42:3424.11.2020 г. 13:42:34 Кратко изложение I—VII Въведение 01—24 Моретата и океаните на ЕС 01—08 Действия на ЕС 09—24 Обща политика в областта на рибарството 10—15 Политики в областта на околната среда STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26128320https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EC74E025-3623-486C-9BB3-44621B479F73}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 201910914718.11.2020 г. 12:59:0518.11.2020 г. 12:59:05Executive summary I-V Introduction 01-08 Background 01-05 Accounting and control environment 06-08 Audit scope and approach 09-13 Scope and approach of our engagement 09-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPEAN_SCHOOLS_20198363520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98AB8EC7-6FA4-4204-8449-5FBE9CB7B19E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report No 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight1634816.11.2020 г. 12:02:4416.11.2020 г. 12:02:44 Executive summary I-XI Introduction 01-18 Competition rules in the EU 01-02 The Commission’s role as enforcer of competition rules 03-09 Role of Member State authorities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_245402520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C80BAA64-814B-440D-9D96-44D21F9D2C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 24/2020: Контрол върху концентрациите в ЕС и антитръстови производства на Комисията — надзорът върху пазара трябва да се засили1636016.11.2020 г. 13:32:4816.11.2020 г. 13:32:48 Кpатко изложение I—XI Въведение 01—18 Правила в областта на конкуренцията в ЕС 01—02 Роля на Комисията като правоприлагащ орган за правилата в областта на конкуренцията 03—09 Роля STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_244380https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1883DE80-1BF8-4DFF-9236-95439962D736}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Годишен доклад относно съвместните предприятия на ЕС за финансовата 2019 година356426.11.2020 г. 15:53:096.11.2020 г. 15:53:09Съдържание Съкращения 4 Глава 1 Съвместните предприятия на ЕС и одитът на ЕСП 7 Въведение 8 Съвместните предприятия на ЕС 9 Съвместни предприятия по рамковите програми за научни STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_201985110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{21C02C28-D4D5-4605-8CBC-0A4DBB10A8A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232