-->

Търсене

 

 

Специален доклад 20/2022: Действия на ЕС за борба с незаконния риболов – Въведени са системи за контрол, но те невинаги са ефективни поради различия в нивото на проверки и санкции в държавите членки9281415.9.2022 г. 13:22:0115.9.2022 г. 13:22:01 Кратко изложение I—V Въведение 01—23 Незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов 04—06 Глобални действия срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов 07—10 Рамка на ЕС STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2072720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4411AD10-781D-4F6D-B57B-2A8734C0C901}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special report 20/2022: EU action to combat illegal fishing – Control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States928538.9.2022 г. 15:49:458.9.2022 г. 15:49:45 Executive summary I-V Introduction 01-23 Illegal, unreported and unregulated fishing 04-06 Global response to illegal, unreported and unregulated fishing 07-10 EU framework for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20118911890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D37F5263-A0C5-45D1-9015-76D2B5ECF7AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement – Sufficient doses secured after initial challenges, but performance of the process not sufficiently assessed444325.9.2022 г. 13:50:395.9.2022 г. 13:50:39 Executive summary I-VIII Introduction 01-11 The development of COVID-19 vaccines 02-03 Contracts to procure COVID-19 vaccines 04-05 The Commission signed contracts worth €71 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1915205830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1DD455F3-D62C-4BE2-9A56-A6A7D27C0B52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 19/2022: Обществени поръчки за ваксини срещу COVID-19 в ЕС - Достатъчно осигурени дози след първоначалните затруднения, но липсва задълбочена оценка на ефективността на процеса446508.9.2022 г. 15:56:198.9.2022 г. 15:56:19 Кратко изложение I—VIII Въведение 01—11 Разработване на ваксини срещу COVID-19 02—03 Договори за снабдяване с ваксини срещу COVID-19 04—05 Комисията е подписала договори на STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_19122550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{12FA4AC6-DBD0-4C2B-BFD1-3ED9C838482C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 21/2022: Оценка на Комисията на националните планове за възстановяване и устойчивост — като цяло адекватна, но остават рискове, свързани с изпълнението439735.9.2022 г. 8:43:185.9.2022 г. 8:43:18 Кратко изложение I—X Въведение 01—16 Механизъм за възстановяване и устойчивост 01—03 Планове за възстановяване и устойчивост 04—08 Роли и отговорности в процеса на изготвяне и STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21174700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F70C987A-F807-4DDD-A164-0E9F38BE7A0D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special report 21/2022: The Commission’s assessment of national recovery and resilience plans – Overall appropriate but implementation risks remain4401928.9.2022 г. 10:16:4328.9.2022 г. 10:16:43 Executive summary I-X Introduction 01-16 The Recovery and Resilience Facility 01-03 Recovery and resilience plans 04-08 Roles and responsibilities in the process of preparation STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2110622550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B079233C-BCE2-4174-BE1F-E40CD28BA8C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 18/2022: Институциите на ЕС в контекста на пандемията от COVID-19 – Предприети са бързи действия, но все още не се използват пълноценно иновативните и гъвкави решения, създадени в резултат на кризата1563929.8.2022 г. 6:54:1329.8.2022 г. 6:54:13 Кратко изложение I—VIII Въведение 01—07 Обхват и подход на одита 08—13 Констатации и оценки 14—93 Плановете на институциите за непрекъснатост на дейността до голяма степен са STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18114450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D182618C-DFD9-41BA-AF41-0C902C917C10}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 18/2022: EU institutions and COVID-19 – Responded rapidly, challenges still ahead to make the best of the crisis-led innovation and flexibility1683629.8.2022 г. 14:24:4229.8.2022 г. 14:24:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-93 The institutions’ business continuity plans mostly followed recognised standards and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1813624200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B1D3B387-490C-49F1-80F1-3293FD293B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Opinion 05/2022 - EPPO Child allowance1350111.8.2022 г. 8:47:3411.8.2022 г. 8:47:34Opinion 05/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) EN concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05582500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{421A4884-FC6F-461D-9408-B47E11712602}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Становище 05/2022 - EPPO Child allowance1397325.8.2022 г. 13:48:3825.8.2022 г. 13:48:38Становище 05/2022 (в съответствие с член 287, параграф 4 от ДФЕС) BG относно предложението на Европейската прокуратура за изменение на условията за работа на европейските STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0593280https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{62D72BD6-A52E-41B2-A96B-2D35DB1E25CD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232