-->

Търсене

 

 

2020 г. Кратък преглед на одита на ЕС11779015.10.2021 г. 11:45:4915.10.2021 г. 11:45:49EN 2020 г. Кратък преглед на одита на ЕС Представяне на годишните доклади на Европейската сметна палата за 2020 г. BGЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 12, rue Alcide De Gasperi 1615 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditinbrief-2020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2F6F075F-3BDE-4C66-8D44-868EBF5E9A25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
2020 EU audit in brief11779513.10.2021 г. 15:25:0013.10.2021 г. 15:25:00EN 2020 EU audit in brief Introducing the 2020 annual reports of the European Court of Auditors ENEUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditinbrief-2020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DEBFBBC7-3448-4AFD-A4E3-63B7EC0E43FF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special report 24/2021: Performance-based financing in Cohesion policy: worthy ambitions, but obstacles remained in the 2014-2020 period11694322.10.2021 г. 9:32:5322.10.2021 г. 9:32:53 Executive summary I-XI Introduction 01-09 Focusing the EU budget on results was a priority for the 20142020 period 01-04 Performance budgeting: what does it entail STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24135213520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CEDF3902-30BB-4FDE-84EF-0F4EE2240E47}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU)1084618.10.2021 г. 12:36:228.10.2021 г. 12:36:22Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU) EN concerning the Commission’s proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 in order to enhance STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0214134320https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CDB27213-2FAF-4CD2-BCDF-980FEC3924A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Становище 2/2021 (съгласно член 322, параграф 2 от ДФЕС)1152808.10.2021 г. 11:53:188.10.2021 г. 11:53:18Становище 2/2021 (съгласно член 322, параграф 2 от ДФЕС) BG относно предложението на Комисията за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 с цел STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_024963440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EE35B2E4-2926-4C1D-9DC2-9DB58C3EBDD4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 21/2021: Финансиране от ЕС за опазване на биоразнообразието и борба с последиците от изменението на климата в европейските гори — положителни, но ограничени резултати10822623.9.2021 г. 7:20:2723.9.2021 г. 7:20:27 Кратко изложение I—V Въведение 01—18 Защо са важни горите в ЕС 01—03 Основни тенденции в горите 04—06 Глобални действия и действия на ЕС за горите 07—13 Политиката за развитие на STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_216193370https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98EE9509-F4A3-43B1-AE06-70397000EBB6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 21/2021: EU funding for biodiversity and climate change in EU forests: positive but limited results10823122.9.2021 г. 16:09:0122.9.2021 г. 16:09:01 Executive summary I-V Introduction 01-18 Why EU forests are important 01-03 Main trends in forests 04-06 Global and EU action for forests 07-13 Rural development policy is the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2116455140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E8C4AA38-9B8A-4BBB-878D-F52878B6AFA2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 19/2021: Подкрепа от Европол за борба с контрабандата на мигранти — ценно партньорство, но с недостатъчно използване на източници на данни и измерване на резултатите10709429.9.2021 г. 10:16:2129.9.2021 г. 10:16:21 Кpатко изложение I—X Въведение 01—15 Обхват и подход на одита 16—21 Констатации и оценки 22—71 Европол служи като център за обмен на информация, но е възпрепятствана от непълни STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_196303410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F65648D5-E965-430A-AA71-39BCBF0A58FA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Special Report 19/2021: Europol support to fight migrant smuggling: a valued partner, but insufficient use of data sources and result measurement1071106.10.2021 г. 9:18:216.10.2021 г. 9:18:21 Executive summary I-X Introduction 01-15 Audit scope and approach 16-21 Observations 22-71 Europol serves as an information exchange hub but is impeded by incomplete data and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1912514720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EF93E8EB-6F42-44B5-8442-0BF9D18E7904}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Специален доклад 20/2021: Устойчиво използване на водите в селското стопанство — съществува риск средствата по ОСП да насърчат по интензивно, а не по-ефикасно използване на водите10648024.9.2021 г. 5:05:5524.9.2021 г. 5:05:55 Кpатко изложение I—VII Въведение 01—18 Наличие на води в ЕС — текущо състояние и бъдещи сценарии 01—03 Селското стопанство се нуждае от вода 04—06 Ролята на ЕС в политиката в STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_204811740https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8685D3E9-908E-4957-B955-D3C66CBB1D70}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232