-->

Търсене

 

 

Opinion No 10/2020 on a proposal for amending the Financial Regulation applicable to the budget of the European Schools11111621.10.2020 г. 13:11:4721.10.2020 г. 13:11:47Introduction 01-04 General observations 05-08 Specific observations 09-28 Extra-budgetary activities 10-17 Procurement 18-22 Submission of the individual accounts 23 Deadlines for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_10https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DA67092C-E367-4E0A-9D84-69007272BB94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Годишен доклад относно агенциите на ЕС за финансовата 2019 година10956319.10.2020 г. 6:47:3019.10.2020 г. 6:47:30 Кратко изложение I-IV Какво одитира Сметната палата 01-18 Дейността на децентрализираните агенции отговаря на конкретни нужди на политиките 05 Изпълнителните агенции на Комисията STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BDA1BA34-339F-40CE-9AC8-80F0A5F98A2A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Annual report on EU agencies for the financial year 201910956819.10.2020 г. 6:48:5819.10.2020 г. 6:48:58 Annual report on EU agencies for the financial year 2019 Executive summary I-IV What we audited 01-18 Decentralised agencies address specific policy needs 05 Commission executive STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6239D924-DB07-42A3-B31C-A7D2150088DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (EASA) за финансовата 2019 година1095957.10.2020 г. 16:57:247.10.2020 г. 16:57:24Въведение 01 Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност (наричана понататък „Агенцията“, или „EASA“) със седалище в Кьолн е регулирана от Регламент (EС) 2018/1139 1 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{77FBA548-F816-489C-A6B7-F5BB88095467}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Report on the annual accounts of the European Union Aviation Safety Agency (EASA) for the financial year 20191096006.10.2020 г. 8:28:026.10.2020 г. 8:28:02Introduction 01 The European Union Aviation Safety Agency ( “the Agency”, or “EASA”), which is located in Cologne, is governed by Regulation (EU) 2018/1139 1 of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{32EAE749-1615-4081-9768-F6B2122B3609}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Доклад относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за финансовата 2019 година1096548.10.2020 г. 9:57:518.10.2020 г. 9:57:51Въведение 01 Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (наричан по-нататък „Органът“, известен още като „ЕОЗППО“ или „EIOPA“) със седалище във STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1773F5D7-70EC-44C5-B6F0-77D3573CF652}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Report on the annual accounts of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) for the financial year 20191096596.10.2020 г. 10:07:586.10.2020 г. 10:07:58Introduction 01 The European Insurance and Occupational Pensions Authority (“the Authority”, or “EIOPA”), which is located in Frankfurt, was established by Regulation (EU) No 1094 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{617F5B32-1601-4964-A250-E9790B390515}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата (EMA) за финансовата 2019 година10968915.10.2020 г. 12:47:0815.10.2020 г. 12:47:08Въведение 01 Европейската агенция по лекарствата (наричана по-нататък „Агенцията“ или „EMA“), чието седалище е преместено в Амстердам, е създадена с Регламент (ЕИО) № 2309/93 на STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{08FE631B-5529-4F0B-81F2-20F434F36D54}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Report on the annual accounts of the European Medicines Agency (EMA) for the financial year 20191096926.10.2020 г. 10:14:586.10.2020 г. 10:14:58Introduction 01 The European Medicines Agency (“the Agency”, or “EMA”), which has relocated to Amsterdam, was established by Council Regulation (EEC) No 2309/93, which was STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F3DFAB55-AA6C-464F-AB6F-19249A714215}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232
Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) за финансовата 2019 година10972314.10.2020 г. 13:43:4614.10.2020 г. 13:43:46Въведение 01 Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие („Евроюст“) със седалище в Хага е създадена с Решение 2002/187/ПВР 1 на Съвета STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3424D062-B0EA-4218-B865-9AA78A20FAE1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3232