-->

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Както достъпът до правосъдие, така и доброто финансово управление играят съществена роля за запазване на доверието на гражданите в институциите на ЕС. Също както Парламента, Сметната палата вярва, че е необходимо да се укрепят концепцията за „европейско гражданство“ и принципите на правовата държава. В последно време тя посвещава значителна част от ресурсите си за одит на това как ЕС и неговите държави членки се справят с легалната и нелегалната миграция.

В качеството си на одитор на ЕС Сметната палата също така мисли далновидно, за да спомогне за преодоляването на основните предизвикателства, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще. Начинът, по който ЕС и неговите държави членки се справят с миграцията към Европа, ще продължи да заема приоритетно място в политическия дневен ред. Въпреки че миграционните потоци са далеч под пиковото си ниво от 2015 г., защитата на границите на ЕС от нелегална миграция и интеграцията на мигрантите в социалните, икономическите и политически системи на ЕС вероятно ще продължат да бъдат приоритетни въпроси. Както обикновено ЕС е начело във въвеждането на стандарти в областта на защитата на данните и през 2018 г. влезе в сила нова правна рамка. В близките години обаче новите технологии и научният напредък ще породят нови правни, етични и социални въпроси за създателите на политики.

В рамките на наказателноправната съдебна система например изкуственият интелект може да бъде използван за разпознаване на лица, оценка на риска и превантивна полицейска дейност. Същевременно това ще породи предизвикателства, свързани с правото на неприкосновеност на личния живот, що се отнася до прозрачността, точността и гражданските права.

Сметната палата ще вземе под внимание всички тези фактори при подбора на одитните си задачи и формулирането на препоръки в бъдеще.