Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Zvláštní zpráva 16/2021: Společná zemědělská politika a klima - Polovina výdajů EU v oblasti klimatu, avšak emise ze zemědělských podniků neklesají

Czech icpdf.png 5 MB
21.06.2021

Během období 2014–2020 Komise přidělila přes čtvrtinu rozpočtu společné zemědělské politiky (SZP) na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Zkoumali jsme, zda SZP podporovala postupy zmírňování změny klimatu, které mohou snížit emise skleníkových plynů ze zemědělství. Zjistili jsme, že 100 miliard EUR z finančních prostředků SZP přidělených na opatření v oblasti klimatu mělo v tomto směru jen malý dopad, neboť tyto emise se od roku 2010 výrazně nezměnily. Ze SZP se většinou financují opatření s malým potenciálem zmírnit změnu klimatu. SZP neusiluje o omezení nebo snížení počtu hospodářských zvířat (50 % emisí ze zemědělství) a podporuje zemědělce, kteří obdělávají odvodněná rašeliniště (20 % emisí).

Doporučujeme Komisi, aby v rámci SZP přijala opatření na snížení emisí ze zemědělství, podnikla kroky s cílem snížit emise z obdělávaných odvodněných organických půd a aby předkládala pravidelné zprávy o tom, jak SZP přispívá ke zmírňování změny klimatu.

Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.