-->

Práva žen a rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot EU zakotvených ve Smlouvách. Její dosažení je jedním z cílů EU. Vyrovnanější postavení žen a mužů přispěje k hospodářskému růstu v EU a bude ku prospěchu jednotlivcům i celé společnosti.

Parlament zaujal k podpoře genderové rovnováhy zásadní stanovisko a vyzval k tomu, aby efektivní zohledňování rovnosti žen a mužů při sestavování rozpočtu a všeobecné uplatňování tohoto hlediska bylo zahrnuto a prováděno v příštím VFR. Naším cílem bude kriticky analyzovat rovnost žen a mužů v kontextu rozpočtu EU a vyzdvihovat zkušenosti se začleňováním tohoto hlediska během programového období 2014–2020.

Jako auditoři EU se také díváme dopředu, abychom mohli pomáhat při řešení výzev, které na EU v budoucnosti čekají. I když je rovnost žen a mužů již mnohem lépe chápána a soustředí se na ni větší pozornost, stále existuje riziko, že témata související s rovným postavením žen a mužů se nebudou systematicky začleňovat do koncepce a provádění politik a programů EU. Přetrvávající genderové rozdíly v získaném vzdělání, platech, míře účasti na trhu práce a poskytování neplacené práce budou překážkou pro rovnoprávnější a inovačnější společnost.

Všechny tyto činitele budeme při výběru auditních úkolů a formulování doporučení pro budoucnost zohledňovat.