-->

Landespecifikke oplysninger

Som EU's uafhængige eksterne revisor besøger vi ofte EU's medlemsstater og lande uden for EU med henblik på at indsamle oplysninger og data om, hvordan EU's midler bliver brugt. Det er vigtigt at bemærke, at vi ikke reviderer disse lande, vi indhenter revisionsbevis til revisioner på EU-plan.

Vores revisionsarbejde i medlemsstaterne kan blot omfatte en vurdering af systemer og procedurer til forvaltningen af EU-indtægter og udgifter. En revision af rent nationale procedurer, som er finansieret udelukkende over det nationale budget og ikke er forbundet med forvaltningen af Unionens indtægter og udgifter, ligger uden for vores mandat. Vi er bemyndigede til at gennemføre undersøgelsesbesøg i medlemsstaterne, men kun i det omfang, at sådanne besøg er nødvendige med henblik på at undersøge, hvordan EU varetager sin rolle med at forvalte sine indtægter og udgifter.

Vores revisioner i medlemsstaterne udføres i samarbejde med de nationale OR'er eller, såfremt disse ikke har de fornødne beføjelser, i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder. Vi samarbejder med medlemsstaternes OR'er på grundlag af tillid, men samtidig således, at parterne bevarer deres uafhængighed.

Klik på nedenstående link for at søge i vores publikationer efter besøgt land som led i vores revisionsarbejde.